Några elevers upplevelser av inflytande i ett utvecklingsprojekt/Pupils Experiences of Influence in a Development projekt

DSpace Repository

Några elevers upplevelser av inflytande i ett utvecklingsprojekt/Pupils Experiences of Influence in a Development projekt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Harrysson, Cathrine
dc.date.accessioned 2006-09-26T10:49:43Z
dc.date.available 2006-09-26T10:49:43Z
dc.date.issued 2006 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/2919
dc.description Detta arbete kommer att handla om elevers upplevelse av inflytande och deras förmåga och möjlighet att vara delaktiga i planering, val av läromedel, arbetsmetoder och övriga aktiviteter i skolan. Det är framför allt inflytande över elevernas skolvardag i förhållandet till deras koncentrationssvårigheter som intresserar mig i min studie. De fyra eleverna, som står i centrum för denna undersökning, deltar i skolår 3-5 på en grundskola i södra Skåne. Pojkarna har det gemensamt att de har koncentrationssvårigheter vilket medför att de har svårt att fokusera på skolarbetet samt begränsad förmåga att planera på egen hand. Den verksamhet som bedrivs är väl strukturerad med tydliga regler och ett tydligt förhållningssätt. Eleverna har, förutom åtgärdsprogram, individuella delvis detaljstyrda scheman där valmöjligheterna är begränsade. Den tydliga strukturen med lärarstyrd planering som medför begränsningar för eleverna att påverka verksamheten väckte min nyfikenhet på frågan om dessa elever upplever att de har inflytande över sin skoldag. Den litteratur, de forskningsrapporter och utvärderingar som jag har tagit del av utgår från ”vanliga” klasser i skolorna. Jag har även varit i kontakt med specialpedagogiska institutet (Lisbeth Ahlkvist, 20060406) men trots det inte lyckats hitta någon rapport eller utvärdering som utgått från en grupp/klass med elever i behov av särskilt stöd för att studera deras upplevelse av inflytande. I Lpo 94, (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994), under rubriken 2.3 Elevernas ansvar och inflytande (Lärarförbundet, s. 15) finns följande att läsa: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för demokratiska arbetsformer. Redan från skolstart ska grunden för demokratiska värderingar läggas oavsett vilken typ av klass eller gruppkonstellation eleven ingår i. Det känns därför viktigt att höra elevernas egen uppfattning om sina möjligheter att påverka sin skoldag. Min ambition är därför att undersöka om dessa elever, i behov av särskilt stöd, upplever att de har inflytande på sitt skolarbete och utformningen av skolarbetet samt att försöka medvetandegöra och utveckla deras möjlighet till inflytande. Har eleverna ingen erfarenhet av inflytande vet de heller inte vad de ska fråga efter därför ligger det på oss lärare att introducera det. Vi har alla från det vi varit små fostrats till att bli självständiga genom att göra olika val. Min tanke är att alla människor har en upplevelse av vad inflytande, i någon form, kan vara och innebär men det är inte alltid vi kan uttrycka vår vilja till förändring på ett medvetet sätt. Även små barn vill bestämma. Jag kommer att utveckla frågeställningar kring inflytande, samtal och ansvar. Eftersom undersökningsgruppen består av elever i behov av särkskilt stöd kommer jag även att kortfattat ta upp om vad koncentrationssvårigheter kan innebära då det påverkar eleverna i deras vardag. Jag kommer också att nämna det sociokulturella perspektivet vilken är den syn på barns utveckling som vi praktiserar i klassen. Även det behavioristiska synsättet finns med då vi till viss del använder det som komplement i vår undervisning. en
dc.description.abstract Detta arbete handlar om inflytande i skolans undervisning. Jag har undersökt elevers upplevelse av inflytande och gjort utvecklingsarbete på min nuvarande arbetsplats, en grundskola i södra Skåne. Undersökningen är gjord i en särskild undervisningsgrupp med fyra elever i skolår 3-5. Alla eleverna har koncentrationssvårigheter vilket påverkar deras förmåga till planering och organisering av sitt skolarbete. Syftet med denna studie är att förstå elevernas upplevelse av inflytande. Jag önskar även göra eleverna medvetna om vad inflytande kan vara för att öka deras förmåga att påverka sin vardag. Mina frågeställningar är: Vilka uppfattningar har eleverna av delaktighet vid arbetets början? Går det att utveckla elevernas tillit till pedagogerna genom ökad delaktighet? Har upplevelsen av inflytande någon betydelse för motivation och välbefinnande? För att få svar på mina frågor har jag med kvalitativ ansats använt mig av intervjuer och observationer samt gjort ett utvecklingsarbete med eleverna i gruppen. Från att ha haft väldigt vaga uppfattningar om vad inflytande kan vara och därmed ingen större upplevelse av det, säger alla fyra eleverna i de avslutande intervjuerna att: 1) de nu upplever att de har inflytande mot att de tidigare inte hade någon sådan upplevelse. 2) de under utvecklingsarbetet har ökat sin kunskap om vad inflytande kan vara och nu kan uttrycka sina idéer och önskemål. 3) det är roligare att arbeta på lektionerna när de får vara med och bestämma över sitt skolarbete. Nyckelord: Inflytande, upplevelse, särskild undervisningsgrupp, koncentrationssvårigheter. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Inflytande en
dc.subject Koncentrationssvårigheter en
dc.title Några elevers upplevelser av inflytande i ett utvecklingsprojekt/Pupils Experiences of Influence in a Development projekt en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics