Gatuvåldet i nordöstra Göteborg

DSpace Repository

Gatuvåldet i nordöstra Göteborg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Gatuvåldet i nordöstra Göteborg
Author Thorén, Tova ; Tolsheden, Isabel
Date 2019
English abstract
The development of violent crime has been a central topic in the public debate of recent years and Local Police District of Northeast Gothenburg has been described as one of Sweden’s most exposed areas. Northeast Gothenburg police have in recent years intensified the proactive work with, among other things, increased hot spot policing and implementation of CCTV cameras. At the same time, deficiencies are found in the police's analysis and follow-up work, which causes a lack of knowledge about crime development and the crime prevention effects of applied measures. By studying crime development over time it is possible to identify patterns and changes in the extent and structure of crime, which can be used as a basis for more problem-oriented analyses. The purpose of this thesis is to describe how reported street violence has developed in the local police area between 2014-2018. This paper also aims to contribute knowledge on how this development can be understood in terms of the potential effects of crime prevention measures. The overall result of the analyses indicates natural fluctuation of street violence in Northeast Gothenburg in recent years, with the exception of 2016 when reported offenses increased significantly. Violence tends to be clustered in specific places and near-repeat analysis demonstrates a great risk of repeated muggings. At the same time, a clear reduction is found in some of the particularly crime-exposed locations that have been the subject of a series of police efforts in recent years. This could indicate that police efforts have yielded results. However, according to the police themselves, there is a suggestion that crime, rather than reducing, is spreading to neighboring areas. In conclusion, contributing factors to the development can be many and more studies are needed to investigate crime in relation to the preventive ability of those measures, in order to get a more nuanced picture of crime development.
Swedish abstract
Våldsbrottsutvecklingen har varit en central fråga i den offentliga debatten de senaste åren och LPO Storgöteborg Nordost har skildrats som ett av Sveriges mest brottsutsatta områden. Polisen i nordöstra Göteborg har på senare år intensifierat det proaktiva arbetet med bland annat utökad hot spot-patrullering och implementering av kameraövervakning. Samtidigt påträffas brister i polisens analys- och uppföljningsarbete vilket förorsakar bristande kunskap om brottsutvecklingen och tillämpade åtgärders brottsförebyggande effekter. Genom att studera brottsutvecklingen över tid går det att identifiera mönster och förändringar i brottslighetens omfattning och struktur, vilket kan användas som underlag för mer problemorienterade analyser. Syftet med föreliggande uppsats är följaktligen att redogöra för hur det anmälda gatuvåldet har utvecklat sig i lokalpolisområdet mellan åren 2014-2018. Uppsatsen ämnar även att bidra med kunskap till hur utvecklingen kan förstås i termer av brottsförebyggande åtgärders potentiella effekter. Det samlade resultatet av analyserna indikerar på naturliga fluktuationer av gatuvåldet i nordöstra Göteborg de senaste åren, med undantag för år 2016 då anmälda brott ökade signifikant. Våldet tenderar att vara klustrat till särskilda platser och genom s.k. near repeat analyser kan bland annat konstateras att risken för upprepade personrån bedöms vara hög. Samtidigt påträffas en tydlig minskning på några av de särskilt brottsutsatta platser som varit föremål för en rad polisiära insatser de senaste åren, vilket skulle kunna indikera på att polisens kraftansträngningar har gett resultat. Enligt poliserna själva finns det emellertid en antydan om att brottsligheten, istället för att minska, förflyttas till närliggande områden. Sammanfattningsvis konstateras att bidragande faktorer till utvecklingen kan vara många och att fler studier behövs som undersöker brottsligheten i relation till åtgärdernas preventiva förmåga, för att få en mer nyanserad bild av brottsutvecklingen.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject brottsprevention
brottsutveckling
gatuvåld
gängkriminalitet
särskilt utsatta områden
våld i offentlig miljö
våldsbrottsutveckling
kriminologi
crime prevention
crime development
development of violent crimes
especially vulnerable areas
gang crime
public crime
criminology
Handle http://hdl.handle.net/2043/29229 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics