Ansvarstagande på gymnasieskolan

DSpace Repository

Ansvarstagande på gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ansvarstagande på gymnasieskolan
Author Alm, Christian ; Lindblom, Carl
Date 2019
Swedish abstract
Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för hur gymnasieelever resonerar om och förhåller sig till ansvarstagande i förhållande till sina studier. För att möta syfte har följande frågeställningar använts: Hur resonerar eleverna kring ansvarstagande för sina studier? Vad har påverkat elevernas attityd till ansvarstagande för sina studier? En kvalitativ metod har tillämpats i studien och den har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en intervjuguide. De teoretiska utgångspunkterna som har använts vid utförandet av studiens analys är social determination theory av Deci & Ryan och social learning theory av Albert Bandura. Resultatet visar att eleverna betraktar ansvarstagande som att svara upp mot yttre krav som ställs från skolan och att fatta aktiva beslut om att genomföra skoluppgifter självständigt. När eleverna beskrev vad som hade påverkat deras förhållningssätt till ansvarstagande lyfte de fram betydelsen av social interaktion med föräldrar, lärare och klasskamrater. Enligt studien är mål en annan viktig faktor för att ta ansvar. I diskussionen argumenteras det för hur studie- och yrkesvägledare och övrig personal på skolan kan arbeta för att främja elevernas förmåga och vilja att ta ansvar för sina studier.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ansvarstagande
motivation
lärande
mål
aktivt beslutsfattande
Handle http://hdl.handle.net/2043/29257 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics