En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare

DSpace Repository

En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare
Author Björkas, Robin
Date 2019
English abstract
Background: In Sweden, sex dolls have for a long time been a relatively anonymous phenomenon, but something has happened in recent years. The phenomenon is now being discussed more and more in different media contexts, not least in relation to the brothels with sex dolls that now have started over the globe. Aim: To gain an increased understanding of how news media has understood and discussed sex dolls as a phenomenon as well as people’s social and sexual experiences of using sex dolls the last 10 years. Method: A critical discourse analysis of a total of 98 texts published in various news media during the period 2009-03-01 - 2019-02-28. Critical discourse analyses are based on three different levels of analysis; text, discursive practice and social practice. The social practice usually includes some form of complementary sociological or other societal theories to analyse from, which in this case includes Gayle Rubin’s theory of the six axioms of sexuality. Results and analysis: In the reviewed material, six overall discourses were identified in the talk of sex dolls and its users; a) the definition of a human, b) a future discourse, c) a social effort, d) a loveless phenomenon, e) men's violence against women and f) paedophilia. The various discourses use – consciously and unconsciously – similar rhetorical features that support one or more of the conservative ideas that the theory of the six axioms of sexuality questions. Only the discourse on paedophilia is presented as a partially isolated discourse because of the subject's particularly sensitive character, but even so, this discourse is also partly based on the other identified discourses. This suggests that the talk of sex dolls as well as its users is in a fortified discourse arrangement with a conservative starting point in the talk about sexuality. Discussion: Sex dolls are a multifaceted phenomenon with many possible emotional, sexual and therapeutic functions. In the media, however, this is discussed on the basis of previously mentioned conservative explanatory models, which rather is similar to moral panics in tone if not in size. This limits the discursive space and stigmatizes many stories about good experiences of sex dolls, which otherwise would be able to teach us more about the broad sexual variation of the human.
Swedish abstract
Bakgrund: I Sverige har sexdockor länge varit ett relativt anonymt fenomen, men något har skett under de senaste åren. Fenomenet diskuteras nu allt mer i olika mediala sammanhang, inte minst i relation till de bordeller med sexdockor som nu öppnas upp runt om i världen. Syfte: Att få en ökad förståelse för hur media begripliggjort och diskuterat sexdockor som fenomen liksom människors sociala och sexuella erfarenheter av att använda sexdockor de senaste tio åren. Metod: En kritisk diskursanalys av totalt 98 stycken texter som publicerats i olika nyhetsmedia under perioden 2009-03-01 – 2019-02-28. Kritiska diskursanalyser utgår från tre olika analysnivåer; text, diskursiv praktik och social praktik. Den sociala praktiken brukar innefatta någon form av kompletterande sociologisk eller annan samhällelig teoribildning att analysera utifrån, vilket i detta fall inbegriper teorin om sexualitetens sex axiom. Resultat och analys: I det granskade materialet identifierades sex övergripande diskurser i talet om sexdockor och dess användare; a) definitionen av en människa, b) en framtidsdiskurs, c) en social insats, d) ett kärlekslöst fenomen, e) mäns våld mot kvinnor samt f) pedofili. De olika diskurserna använder sig – medvetet och omedvetet – av likartade retoriska drag som understödjer en eller flera av de konservativa tankegångar som teorin om sexualitetens sex axiom menar att ifrågasätta. Det är endast diskursen om pedofili som presenteras som en delvis isolerad diskurs på grund av ämnets särskilt känsliga karaktär, men trots det så bygger även denna diskurs delvis på de övriga identifierade diskurserna. Det hela tyder på att talet om sexdockor liksom deras användare befinner sig i en befäst diskursordning med en konservativ utgångspunkt i talet om sexualitet. Diskussion: Sexdockor är ett mångfacetterat fenomen med många möjliga emotionella, sexuella och terapeutiska funktioner. I media diskuteras dock sexdockor liksom deras användare utifrån ovannämnda konservativa förklaringsmodeller, vilket påminner om de diskursiva drag som brukar återfinnas inom samhälleliga moralpaniker. Denna typ av panik begränsar både det diskursiva utrymmet samt stigmatiserar många berättelser om goda erfarenheter av sexdockor, vilket annars skulle kunna lära oss mer om människans breda sexuella variation.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sexdocka
sexrobot
sexuella axiom
sexuell variation
moralpanik
Handle http://hdl.handle.net/2043/29261 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics