"Att leva tills man dör kan ju faktiskt innebära att man är intim och har sex". En kvalitativ studie om sexualitet inom palliativ vård utifrån sjuksköterskors perspektiv

DSpace Repository

"Att leva tills man dör kan ju faktiskt innebära att man är intim och har sex". En kvalitativ studie om sexualitet inom palliativ vård utifrån sjuksköterskors perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title "Att leva tills man dör kan ju faktiskt innebära att man är intim och har sex". En kvalitativ studie om sexualitet inom palliativ vård utifrån sjuksköterskors perspektiv
Author Hjalmarsson, Emma
Date 2019
English abstract
Background: In palliative care, aspects of sexuality can be raised. Guidelines for palliative care say that sexuality should be heeded in the work. Previous research shows that inclusion of sexuality in healthcare is deficient and there is a knowledge gap on how it appears in palliative care. Aim: The aim of the study was to investigate nurses’ experiences and perceptions of work with sexuality in palliative care. Method: The study has a qualitative design with an inductive approach. The empirical material was obtained through three focus group interviews with eleven nurses working in palliative care in southern Sweden. The interviews were analyzed with a qualitative content analysis. The result was discussed analytically through the theoretical concept sexual script. Result: The result shows that work with sexuality in palliative care is surrounded by an ambivalence of relevance and meaning that shows the unclear place of sexuality. The need for supportive efforts for patients and related persons was identified and describes a sexuality in change. Work associated to sexuality is done to some extent, but the lack of it is more prominent. Methods, responsibilities and barriers to include sexuality appear and are driven by a desire to do the right thing. Conclusion: Increased knowledge and visibility of sexuality is needed to counteract that there are notions of sexuality in the final stages of life and not knowledge that will guide if and how sexuality is included in work of palliative care. Keywords: focus group interviews, holistic-view, nurses, palliative care, sexuality, sexual script.
Swedish abstract
Bakgrund: I palliativ vård kan aspekter av sexualitet aktualiseras. Riktlinjer för palliativ vård säger att sexualitet bör beaktas i arbetet. Tidigare forskning visar att inkludering av sexualitet i vården är bristfällig och det finns en kunskapslucka om hur det ser ut inom palliativ vård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av och uppfattningar om arbete med sexualitet inom palliativ vård. Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Det empiriska materialet inhämtades genom tre fokusgruppsintervjuer med elva sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård i södra Sverige. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet diskuterades analytiskt genom teoretiska begreppet sexuella skript. Resultat: Resultatet visar att arbete med sexualitet inom palliativ vård omgärdas av en ambivalens om relevans och betydelse vilket visar sexualitetens oklara plats. Behov av stödjande insatser för patient och närstående identifierades och beskriver en sexualitet i förändring. Arbete kopplat till sexualitet görs till viss del men bristen av det är mer framträdande. Metoder, ansvar och hinder för att inkludera sexualitet framkommer och drivs av en vilja att göra rätt. Slutsats: Ökad kunskap och synliggörande av sexualitet behövs för att motverka att det är föreställningar om sexualitet i livets slutskede och inte kunskap som blir vägledande till om och hur sexualitet inkluderas i arbetet inom palliativ vård. Nyckelord: fokusgruppsintervjuer, helhetssyn, palliativ vård, sexualitet, sexuella script, sjuksköterskor.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fokusgruppsintervjuer
helhetssyn
palliativ vård
sexualitet
sexuella script
sjuksköterskor
focus group interviews
holistic-view
nurses
palliative care
sexuality
sexual script
Handle http://hdl.handle.net/2043/29262 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics