SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title SJUKSKÖTERSKANS SAMARBETE MED LEKTERAPIN INOM BARNSJUKVÅRDEN
Author Beckvall, Sofie ; Mollberg, Malin
Date 2019
English abstract
Background: Play is described as an important part of children's upbringing and psychosocial development. Previous research has shown positive effects of play therapy during hospitalization such as reduced anxiety, stress, pain and fear. The nurse’s work includes collaborating with other professionals to lead and provide nursing based on the patient's individual needs, to collaborate with the play therapy is one example. Aim: The aim of this study was to illuminate the nurse’s experiences of collaborating with the play therapy in the pediatric care. Method: A qualitative study with semi-structured interviews were conducted with 13 nurses. Collected material was analyzed using content analysis. Results: The analysis resulted in three categories with respective subcategories. The first one was Factors that promote the collaboration, which concerned how factors such as focus on the child’s best interests, the nurses’ knowledge and experience, routines and play therapy as an available resource favored collaboration. The category Challenges in the collaboration presented obstacles to collaboration such as priorities and lack of time, communication barriers and the fact that play therapy wasn´t an obvious right for all children. The last category A feeling of two separate functions touched on the importance of play therapy as a free zone for the child and also the experience of play therapy as a distanced function from the healthcare. Conclusion: The nurses highlighted various promotional factors and challenges that influenced the collaboration with the play therapy. In order to enable the child’s right to play and optimize the collaboration obstacles needed to be eliminated and strategies for common tasks should be developed and implemented. This would generate better competence utilization.
Swedish abstract
Bakgrund: Lek beskrivs som en naturlig del av barns uppväxt och psykosocial utveckling. Forskning har visat goda effekter av lekterapi i samband med barns sjukhusvistelse bl.a. minskad oro, stress, smärta och rädsla. I sjuksköterskans arbete ingår att samarbeta med andra yrkesprofessioner för att leda och utföra omvårdnad utifrån patientens individuella behov, att samarbeta med lekterapin är ett exempel. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att samarbeta med lekterapin inom barnsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med 13 sjuksköterskor. Insamlat material analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Analysen utmynnade i tre kategorier med respektive subkategorier. Den första var Faktorer som främjar samarbetet som handlade om hur ett fokus på barnets bästa, kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskan, rutiner, lekterapin som en tillgänglig resurs gynnade ett samarbete. Under Utmaningar i samarbetet framfördes tidsbrist och prioriteringar, kommunikationshinder och att lekterapin inte var en självklar rätt för alla barn som hinder för samarbete. Sista kategorin En känsla av två skilda verksamheter berörde vikten av att lekterapin sågs som en frizon för barnet samt en upplevelse av lekterapin som en distanserad verksamhet från sjukvården. Slutsats: Sjuksköterskorna lyfte olika främjande faktorer och utmaningar som påverkade samarbetet med lekterapin. För att möjliggöra barnets rätt till lek och optimera samarbetet behövde hinder för samarbete elimineras samt strategier för gemensamma arbetsuppgifter utvecklas och implementeras. Detta skulle generera bättre kompetensutnyttjande.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barnsjukvård
erfarenheter
lekterapi
samarbete
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/29273 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics