Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

DSpace Repository

Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Variationer i skolsköterskornas upplevelse av hunden som verktyg inom hälsofrämjande arbete - en kvalitativ intervjustudie
Author Tigerhielm, Louise ; Tigerhielm, Pär
Date 2019
English abstract
Background: According to research, the mental illness among children and adolescents in school is seen to increase. The school nurse has in her healthpromoting role the responsibility to follow up the students' health and through active efforts, prevent and support the pupil based on a combined overall picture. Aim: The purpose was to highlight the variation in the school nurses' experience about the possibility of using a social service dog in the preventive health work with students. Method: A qualitative descriptive study with a semi-structured interview guide. The method of analysis was based on a phenomenographic design. Result: Results in the present study, show that most school nurses have a lack of tools that give the opportunity to reach out to those pupils who don´t ask for help when they need it. The result also pointed out that more areas within the school health support, have a lack of resources even though areas with the problem are well identified. Conclusion: The social service dog is seen as a strong alternative to healthpromoting tools combined with the role of the school nurse. The findings in the study convey that the dog can contribute to an increased susceptibility among the students who directly relate to the school nurse's influence in the health promotion work.
Swedish abstract
Bakgrund: Den psykiska ohälsan bland barn och unga i skolan ses enligt forskningen öka. Skolsköterskan har i sin hälsofrämjande roll ansvar för att följa upp elevernas hälsa och genom aktiva insatser förebygga och stödja eleven utifrån en samlad helhetsbild. Syfte: Syftet var att belysa variationen i skolsköterskornas upplevelse om möjligheten att använda social tjänstehund inom hälsofrämjande arbete med elever. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Analysmetoden baserades på en fenomenografisk design. Resultat: Resultat i föreliggande studie visar att flertalet skolsköterskor saknar verktyg som ger möjlighet att nå ut till de elever som inte själva aktivt söker kontakt. Resultatet pekade även på att fler områden inom elevhälsans stödjande insatser saknar resurser nog trots att problemområdena är väl identifierade. Slutsats: Den sociala tjänstehunden ses som ett starkt alternativ till hälsofrämjande redskap inom skolsköterskans roll. Fynden i studien förmedlar att hunden kan bidra till en ökad mottaglighet hos eleverna som direkt relaterar till skolsköterskans inflytande i det hälsofrämjande arbetet.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject elevhälsa
fenomenografi
kommunikation
social tjänstehund
psykisk ohälsa
communication
mental illness
phenomenography
social service dog
student health
Handle http://hdl.handle.net/2043/29275 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics