SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV SMÄRTBEDÖMNING HOS ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE

DSpace Repository

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV SMÄRTBEDÖMNING HOS ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV SMÄRTBEDÖMNING HOS ÄLDRE PERSONER I LIVETS SLUTSKEDE
Author Gazivoda, Svetlana ; Sjöland, Anna
Date 2019
English abstract
Background: Pain is a common symptom of the final stages of life among older elderly multi-diseased patient. Nursing is traditionally focused on curative treatment and acute conditions resulting in that pain treatment can be overlooked. Registered nurses are among those who are closest to the patient and have the decisive responsibility for pain assessment. Aim: This study aimed to investigate nurses' experiences of pain assessment in elderly people in the final stages of life. Method: This study was conducted as an interview study with qualitative design. A total of ten registered nurses working at medical and/or geriatric care units in southern parts of Sweden were interviewed. Transcribed data was analysed by content analysis. Result: Four main categories: structural inequalities, complex and requires routines, team work is needed and relatives - a resource, were interpreted to reflect nurses’ experiences of pain assessments among older people in the final stages of life. Conclusion: The result mirrored amongst others gaps in the knowledge regarding organisational structures which seemed to negatively affects the nursing care on offer to this group of patients. More research into this is warranted. Keywords: Content analysis, End of life of life, Nurses' experiences, Nursing, Pain assessment, Qualitative design
Swedish abstract
Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom i livets slutskede hos den äldre multisjuka patienten. Slutenvårdsavdelningar är traditionellt inriktade på botande behandling och akuta tillstånd vilket gör att smärtbehandling kan förbises. Sjuksköterskan är bland dem som arbetar närmast patienten och har det avgörande ansvaret gällande smärtbedömning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av smärtbedömning hos äldre personer i livets slutskede. Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ design. Sammanlagt intervjuades tio sjuksköterskor yrkesverksamma på medicinska/geriatriska vårdavdelningar i södra Skåne. Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser kunde förstås utifrån de fyra kategorierna: strukturella ojämlikheter, komplext och kräver rutiner, teamarbete behövs samt anhöriga – en resurs. I de olika kategorierna var för sig framkom sjuksköterskors upplevelser av smärtbedömning i livets slutskede. Slutsats: Författarna har under studiens genomförande noterat att det finns kunskapsluckor gällande organisationens uppbyggnad vilket påverkar omvårdnaden kring den äldre palliativa patienten i livets slutskede negativt och författarna vill belysa att ytterligare forskning inom området behövs. Nyckelord: Innehållsanalys, Kvalitativ design, Livets slutskede, Omvårdnad, Sjuksköterskors upplevelser, Smärtbedömning
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Innehållsanalys
Kvalitativ design
Livets slutskede
Omvårdnad
Sjuksköterskors upplevelser
Smärtbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/29291 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics