Varför söker män till socionomutbildningen? En undersökning vid Malmö Högskola utifrån kulturellt kapital och hegemonisk maskulinitet

DSpace Repository

Varför söker män till socionomutbildningen? En undersökning vid Malmö Högskola utifrån kulturellt kapital och hegemonisk maskulinitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varför söker män till socionomutbildningen? En undersökning vid Malmö Högskola utifrån kulturellt kapital och hegemonisk maskulinitet
Author Nilsson, Roger ; Nordahl, Ludvig
Date 2006
English abstract
Why do men study to become social workers? A survey at Malmö University on the basis of cultural capital and hegemonic masculinity. for further information see below (in swedish)
Swedish abstract
Denna undersökning utfördes vid Malmö Högskola (MAH). Syftet med undersökningen var att kartlägga hur könsfördelningen ser ut på socionomutbildningen vid MAH, ge en preliminär bild av dess manliga studenter utifrån deras attityder gentemot yrket och att söka svaret på frågan: Vad är det som karaktäriserar den manliga socionomstudenten? Som huvudfrågeställning valde vi: Varför väljer män att läsa till socionom? Och följdfrågorna till huvudfrågeställningen var: Hur påverkar det kulturella kapital man bär med sig detta val? samt Hur påverkar den hegemoniska maskuliniteten detta val? För att svara på detta genomförde vi en enkätundersökning riktad till samtliga manliga socionomstudenter på MAH. Intresset för detta ämne kom till i mötet med arbetslivet, där det samtidigt råder brist på män och en önskan om ett ökat antal män. Dessutom syns den skeva könsfördelningen även tydligt inom skolan där endast ca 15 % av studenterna är män. Resultaten från undersökningen visar att de som söker till universitetet verkar vara män från ”alla” typer av akademiska familjebakgrunder. Vidare visar vår undersökning att de som söker sig till socionomyrket främst är de som är födda i Sverige och de vars föräldrar har svenska som modersmål. Studenternas ålder pekar även på att beslutet att söka till socionomutbildningen växer fram under en viss tid, då många väljer att inte börja utbildningen direkt efter gymnasiet. Det som främst lockar männen att söka sig till yrket är mötet med människor och möjligheten att hjälpa dessa. Männen i vår undersökning drar inte lika skarpa gränser mellan manligt och kvinnligt. De har anammat den ”nya” manligheten där definitionen av en man är mer flytande, vilket kan ha gjort att valet att läsa till socionom inte var lika svårt och känsloladdat.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
Hegemoni
Kulturellt kapital
Maskulinitet
Socionom
Utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2934 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics