Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola : Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt?

DSpace Repository

Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola : Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Undervisning i relation till omsorg och lärande i förskola : Flerstämmig undervisning och didaktisk (o)takt?
Author Vallberg Roth, Ann-Christine ; Holmberg, Ylva
Date 2019
English abstract
The defined research problem focuses on teaching in relation to care and learning. In other words, it investigates the possible meanings of the concept of "the whole" in policy documents, and how this might emerge in preschool teaching. There is a dearth of research illuminating this area based on more extensive empirical studies in collaborative projects. The aim of the project is to develop knowledge about possible characteristics of teaching in relation to care and learning, from preschool teachers' written materials and documented collaborative actions in the preschool as part of the Swedish school system. Methodologically, the analysis is abductive and has a didactic perspective. The material includes a total of 349 written documents and 63 hours of video recordings from 121 preschools/preschool departments in ten municipalities. The analytical unit consists of verbal data and audiovisual data. The results show that the concepts of teaching, care and learning may appear both separate and joined together in various ways. The whole analysis is held together and tested through the overall concept of "multi-voiced teaching", which might also cover "didactic tact”.
Swedish abstract
Identifierat problem är inriktat på undervisning i relation till omsorg och lärande, eller med andra ord vad den så kallade ”helheten” i policydokument kan innebära och hur den kan framträda i förskolans undervisning. Det finns ett underskott av forskning som belyser området utifrån mer omfattande empiriska studier i samverkans-projekt. Syftet är att, med koppling till ett samverkansprojekt, utveckla kunskap om vad som kan känneteckna undervisning i relation till omsorg och lärande i förskollärares texter och dokumenterade sam¬handlingar i förskola som skolform i Sverige. Metodologiskt refererar analysen till abduktiv analys i didaktiskt perspektiv. Materialet inkluderar totalt 349 skriftliga dokument och 63 filmtimmar från 121 förskolor/avdel¬ningar i tio kommuner. Källdata utgörs av ord-data och audiovisuella data. Resultatet visar att begreppen undervisning, omsorg och lärande kan framträda som både åtskilda och sammanflätade på olika sätt. Samman¬taget fogas analysen samman och prövas genom det övergripande begreppet ”flerstämmig under¬visning” som kan inrymma ”didaktisk (o)takt”.
DOI https://doi.org/10.15626/pfs24.02.02 (link to publisher's fulltext.)
Link https://doi.org/10.15626/pfs24.02.02 .Icon
Publisher Swedish Educational Research Association
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;2
Volume 24
ISSN 1401-6788
Language swe (iso)
Subject Didaktik
förskola
lärande
omsorg
undervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/29364 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics