Leksakernas syfte i förskolan

DSpace Repository

Leksakernas syfte i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Leksakernas syfte i förskolan
Author Axelsson, Elin ; Bergendorff, Maria
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att synliggöra leksakernas betydelse i förskolan och hur de kan främja lärandets gång hos barn. Enligt vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen är den fria leken ett stort begrepp som tar upp mycket tid i förskolan. Vi vill därför analysera hur barns lärande utvecklas med hjälp av de leksaker som erbjuds på förskolan och det syfte pedagogerna anser leksakerna har för barnen. Med hjälp av Mia Heikkiläs (2015) teori om genuspedagogik kommer genus få en plats i det empiriska materialet för att även lyfta lärandet inom genuspedagogik. Empirin analyseras med hjälp av Birgitta Almqvist (1991) definition och teori om leksaker och dess olika aspekter. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod genom intervjuer med pedagoger och en frågelista till föräldrar. Resultatet till de frågeställningar vi har valt är att de flesta leksaker som fanns förr i tiden, finns även idag fast de har utvecklats och moderniserats. Det finns ett lärande i varje leksak som finns på förskolan, vissa kan vara mindre tydliga än andra men barnen utvecklar allt från kunskap till erfarenheter via leksaker. Därav anser de intervjuade pedagogerna att varje leksak har ett syfte för barnen och även för pedagogerna själva. Där finns vissa material på förskolan som pedagogerna anser är viktiga att enbart hålla till dem strukturerade aktiviteterna medan andra leksaker är till för barnens fria lek.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fantasi
Genus
Kreativitet
Leksaker
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/29383 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics