Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv

DSpace Repository

Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv
Author Grentzmann, Ann-Sofie
Date 2019
Swedish abstract
Denna uppsats är en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Min ambition är att få ett perspektiv på hur elever upplever och ger uttryck för lärandet i slöjd. Empirin består av intervjuer med 8 elever och har analyserats med två olika analysverktyg. Dokumentation av empiri samt litteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar har legat till grund för att skapa en analytisk förståelse av vad elever tillgodogör sig för att förstå slöjdens nytta. Analysen väcker vidare frågor kring hur elever förvärvar lärande i slöjdämnet. Studien bidrar med ett reflekterande perspektiv om slöjdverksamhet men prövar också att se slöjdandet som en del av människans behov. Studien visar att det saknas en djupare innebörd av slöjdämnet ur ett elevperspektiv. Samtidigt upplevs det att slöjdföremåls uttryck växlar men att tekniker ändå består. Resultatet visar att elever har svårt att verbalt uttrycka vad slöjd är men att de ser användningen som något mycket praktiskt och användbart. Studien kan ge stöd till intresserade inom slöjdverksamheter för att se behovet av ett slöjdspråk samt ett likvärdigt förhållningssätt. Slöjdämnets syfte behöver förmedlas och belysas utåt för att ämnet ska utvecklas i takt med vårt samhälle.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Slöjd, slöjdämnet, kreativitet, Lgr11, slöjdprocess, motivation, slöjdspråk, elevperspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/29419 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics