Lärande för hållbar utveckling-en studie om hur NO-lärare i grundskolan inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning

DSpace Repository

Lärande för hållbar utveckling-en studie om hur NO-lärare i grundskolan inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärande för hållbar utveckling-en studie om hur NO-lärare i grundskolan inkluderar hållbar utveckling i sin undervisning
Author Lavreniuk, Iryna
Date 2019
English abstract
The Swedish “curriculum” is clear about the school’s task - give students the opportunity to understand how environment, economics, health and rights are connected. That means that education should be crucial to sustainable development as well as learning - a prerequisite for handling the global challenges we are facing. What does that mean in practice? How should the concept be understood, interpreted and encouraged in the educational domain? These questions inspired me to focus my research on explaining how teachers in natural sciences in secondary school include the principles of sustainable development in their teaching. To bring a clear image of how teaching for sustainable development is included in education, I have chosen to use a qualitative research method. I interviewed five teachers in natural sciences from public and private secondary schools in Malmö. Earlier research that supports the importance of education for sustainable development, which also highlights the difficulties with the interpretation of the concept, have been reviewed and used as background material. The research has shown amongst others that only education characterized by democracy, participation and critical thinking can encourage sustainable development in education. The study shows that the interviewed teachers’ points of view are important in the encouragement of the principles of sustainable development in education. It also reveals they use different forms of didactical methods, but that they lack support, collaboration and diversity in the didactical methods to conduct the teaching in a practical and productive way.
Swedish abstract
Den svenska läroplanen är tydlig med skolans uppdrag - ge eleverna möjlighet att förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Det betyder att utbildning måste vara en nyckel till hållbar utveckling samt lärande - en förutsättning för att hantera de utmaningar världen står inför. Men hur ska det gå till i praktiken? Hur ska begreppet förstås, tolkas och främjas i skolans värld? Dessa frågor inspirerade mig att studera hur NO-lärare i grundskolan inkluderar den hållbara utvecklingens principer i sin undervisning samt hur arbetet med lärande för hållbar utveckling främjas och utvecklas. I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, där jag intervjuade fem NO-lärare från kommunala och privata grundskolor i Malmö. Tidigare forskning som styrker vikten av undervisning för hållbar utveckling samt svårigheter i tolkningen av detta begrepp har granskats och använts som bakgrund. Den forskningen har visat bland annat att bara lärande som präglas av demokrati, deltagande och kritiskt tänkande kan främja hållbara principer i undervisningen och det hjälpte mig att skapa förståelse för problemet som mitt arbete lyfter fram. Studien visar att de intervjuade lärarnas synpunkter att det är viktigt att främja den hållbara utvecklingens principer i undervisningen och att de använder olika former av didaktiska metoder, men att de saknar aktivitetsstöd samt mångfald av didaktiska metoder för hur undervisningen ska bedrivas på ett praktiskt och produktivt sätt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject hållbar utveckling, didaktik i lärande, lärande för hållbar utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/29462 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics