Det var en gång ett samskapat varumärke

DSpace Repository

Det var en gång ett samskapat varumärke

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Hedda
dc.contributor.author Larsson, Lovisa
dc.date.accessioned 2019-07-09T08:22:05Z
dc.date.available 2019-07-09T08:22:05Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29476
dc.description Studien behandlar hur företag i den digitala kontexten kan stärka sin varumärkesidentitet med hjälp av fenomenet co-creation of value, samt vilka utmaningar och möjligheter som finns med användandet. Syftet är att undersöka hur B2C-företag som använder digital marknadsföring kan stärka sin varumärkesidentitet, med hjälp av co-creation of value och storytelling för värdeskapande. Studien ämnar även till att bidra till en ökad förståelse för hur fenomenet co- creation of value kan användas i arbetet och processen i en förändrad digital kontext. Studien är en kvalitativ studie med en induktiv ansats där det empiriska materialet samlats in genom intervjuer från sju respondenter från fem olika företag, samt genom en workshop som hölls med fyra respondenter. Teorin underbyggs av forskning inom varumärkesutveckling, co-creation of value, storytelling och medieutveckling. Det har identifierats ett samband mellan de tre olika fenomenen co-creation of value, storytelling för värdeskapande och varumärkesidentitet. I studiens slutsats framgår det hur det sociala samspelet i ett medietekniskt perspektiv kan jämföras vid relationen mellan de tre olika fenomenen. Det går att konstatera att det skett ett maktskifte mellan företag och konsument då företagen inte längre äger kommunikationen. Studiens resultat påvisar att den samskapande relationen mellan företag och konsument är beroende av relevans. Vidare belyses även utvecklingen av co-creation of value i den digitala kontexten med nya tekniker, som sociala medier, som i dagens samhälle naturligt finns i vardagen. en_US
dc.description.abstract This study discusses how companies in the digital context can strengthen their brand identity using the phenomenon co-creation of value, as well as the challenges and opportunities that exist with the use. The purpose of this study is to investigate how B2C companies that use digital marketing can strengthen their brand identity, using co-creation of value and storytelling for value creation. The study also aims to contribute to an increased understanding of how the phenomenon co-creation of value can be used in the work and the process in a changed digital context. The study is a qualitative study with an inductive approach where the empirical material was collected through interviews from seven respondents from five different companies, and through a workshop held with four respondents. The theory is supported by research within brand development, co-creation of value, storytelling and media development. The study has also identified a relation between the three different phenomena co-creation of value, storytelling for value creation and brand identity. The conclusion shows that social interaction in a media-technical perspective can be compared to the relationship between the three different phenomena. It can be noted that there has been a change of power between companies and consumers since the companies no longer own their communication. The result shows that the relationship between companies and consumers is dependent on relevance. Furthermore, the development of co-creation of value in the digital context with new technologies, such as social channels, which in today's society is naturally present in everyday life, is also illustrated. en_US
dc.format.extent 68 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Co-creation of value en_US
dc.subject Storytelling en_US
dc.subject Varumärkesidentitet en_US
dc.subject Varumärkesutveckling en_US
dc.subject DART en_US
dc.subject Varumärkesimage en_US
dc.subject Samskapande en_US
dc.subject Värdeskapande en_US
dc.title Det var en gång ett samskapat varumärke en_US
dc.title.alternative Once upon a co-created brand en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Vogel, Bahtijar
dc.contributor.supervisor Sjöberg, Jens
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Produktionsledare - Media
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics