Borde vi begränsa vår användning av sociala medier?

DSpace Repository

Borde vi begränsa vår användning av sociala medier?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Borde vi begränsa vår användning av sociala medier?
Author Dahl, Caroline ; Sjögren, Sofie
Date 2019
English abstract
In previous studies, self-reported social media usage have been found to correlate positively with reductions in well-being for the user. However, in a new study based on objective data on the usage no such correlation was found. Based on this, the present study aims to further examine whether a correlation exists between time spent on social media and a reduction in well-being in terms of lower self-esteem and higher levels of Fear of Missing Out, anxiety and depression. The study also aims to examine whether limiting the time spent on social media can lead to an increase in well-being for the user. The empirical data consists of a quantitative web survey with 99 respondents, examining the connection between time on social media and mental health problems. In addition, an experiment was conducted with 10 students in which the participants' usage of social media was reduced by half for a week's time. No correlation of statistical significance was found between time on Facebook, Messenger, Instagram and Snapchat and the examined variables. However, the results from the experiment showed a significant decrease in perceived FoMO and anxiety in the experimental group. This suggests that limiting social media use can lead to increased well-being in the form of reduced FoMO and anxiety. No difference in self-esteem and depression was identified.
Swedish abstract
Flera tidigare studier som baserats på självskattning har visat på ett samband mellan användning av sociala medier och minskat välmående. När användningen däremot mättes på ett mer objektivt sätt i en nyligen genomförd studie återfanns inga sådana samband. Grundat i detta ämnar den här studien att fortsatt pröva om det finns ett samband mellan tid som spenderas på sociala medier och minskat välmående i form av Fear of Missing Out, låg självkänsla, ångest och depression. Studien undersöker även huruvida en begränsning i användande skulle kunna leda till ett ökat välmående för användaren. Empirin utgörs av en kvantitativ webbenkät med 99 respondenter där sambandet mellan tid på sociala medier och psykisk ohälsa undersökts. Därtill genomfördes ett experiment med 10 studenter varigenom experimentgruppens användning av sociala medier halverades under en veckas tid. Studien fann inget samband av statistisk signifikans mellan tid på Facebook, Messenger, Instagram och Snapchat och de undersökta variablerna. Däremot kunde en signifikant minskning i upplevd FoMO och ångest i experimentgruppen påvisas, jämfört med värdena i början av experimentet. Detta talar för att en begränsning i användandet av sociala medier kan leda till ökat välmående i form av minskad FoMO och ångest. Däremot identifierades ingen skillnad i självkänsla och depression.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sociala medier
FoMO
Självkänsla
Psykisk ohälsa
Facebook
Instagram
Snapchat
Handle http://hdl.handle.net/2043/29484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics