Lärarutbildning på distans - kommunikativ rationalitet som social praktik

DSpace Repository

Lärarutbildning på distans - kommunikativ rationalitet som social praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Lärarutbildning på distans - kommunikativ rationalitet som social praktik
Author Böklin, Gustav
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka uppfattningar om olika sociala handlingar kopplade till lärarelever i en svensk gymnasielärarutbildning på distans vid Institutionen för lärarutbildning, Uppsala universitet. De undersökta fenomenen klassificeras i fem olika beskrivningskategorier: självreflektion, reflektion kring lärandet, arbetssätt, motivation och relation till handledning och handledare. Beskrivningskategorierna analyseras i relation till kunskapsbakgrund och till praktiskt kommunikativ rationalitet enligt Habermas teori om kommunikativt handlande. Metoden är en kvalitativ fenomenografisk undersökning. Intervjuer har genomförts med sex lärarelever där hälften vardera har natur- respektive vårdvetenskaplig ämneskompetens. Resultatet antyder att informanterna har liknande strukturer i medvetandet om vad som är lärande och gör liknande rationaliseringar av den befintliga kunskapen, dvs. vetandet, som samhällets marknadsanpassade ideologi förväntar sig. Det finns en stark konsensus kring kommunikativt rationalitet hos informanterna genom att de under utbildningen mest ägnar sig åt strategiska handlingar som syftar till att få lärarbehörighet och eventuella fördelar i en framtida arbetsmarknad. Den begränsade omfattningen av förståelseorienterad handlingsrationalitet, dvs. kommunikativt handlande enligt Habermas, är mest inriktad på expressivt handlande, följt av normreglerat och konstativa handlande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject distansutbildning
lärarutbildning
kommunikation
rationalitet
fenomenografi
social praktik
mening
kunskapssyn
utbildningsideologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/2949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics