PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

DSpace Repository

PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PERSONER MED SUBSTANSBRUKSSYNDROMS UPPLEVELSE AV SJUKVÅRDEN
Author Hedrén, Sara ; Matsson, Stina
Date 2019
English abstract
Background: Individuals with substance abuse disorder are present in all parts of health care and this means that all nurses encounter these patients. Addiction to alcohol and other drugs is a growing problem in society and the patient population is growing. Recent research is focusing mainly on the perspective of health care personnel when referring to treatment of patient with substance use disorder. Research shows that nurses show a negative attitude towards these patients, seeing them as demanding, fragile and dangerous. The patient perspective on this matter is lacking in recent research. Aim: The aim of this study was to investigate individuals with substance abuse disorders’ experiences of health care, focusing on primary health care. Method: A qualitative literature study with structured database searches in which 10 qualitative articles were singled out and went through structured content analysis. Result: The content analysis generated four main categories: The patient's own impact on the health care experience, The impact on personal attitudes on the health care experience, The impact of the health care relationship on the health care experience and The impact of practical factors on the health care expereince. The material could be further categorized into sub categories. Conclusion: The patient’s own descriptions of how they wish to be treated contains mostly of soft skills such as an holistic approach, ethical awareness and compassion. Insufficiency in hard values such as organization, routines, rules and education seem to be compensated by the personales aducate soft skills. An holistic approach, ethical awareness and compassion are all fundamental parts of a bachelor's degree in nursing and therefor all nurses should be equipped with the tools to treat patients with substance use disorder in an aticute way.
Swedish abstract
Bakgrund: Personer med substansbrukssyndrom finns i alla delar av vården, vilket betyder att alla sjuksköterskor kommer i kontakt med patientgruppen. Dessutom är alkohol- och narkotikaberoende ett växande samhällsproblem och patientgruppens storlek ökar. Tidigare forskning fokuserar framförallt på sjukvården och vårdpersonalens perspektiv på vården av personer med substansbrukssyndrom. Det har visat sig att sjuksköterskor har en negativ attityd gentemot patientgruppen, som anses krävande, skör och farlig. Patientperspektivet är bristfälligt i aktuell litteratur och forskning. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personer med substansbrukssyndroms upplevelse av vården med fokus på primärvård. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med strukturerad databassökning i CINAHL och PubMed, vilken genererade 10 artiklar för strukturerad innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen kom fram till fyra huvudkategorier för personer med substansbrukssyndroms upplevelse av vård: Patientens egen påverkan på vårdupplevelsen, Bemötandets påverkan på vårdupplevelsen, Vårdrelationens påverkan på vårdupplevelsen samt Praktiska faktorer som påverkar vårdupplevelsen. Materialet kunde vidare kategoriseras i flera underkategorier. Konklusion: Patienternas egen beskrivning av hur de önskar bli bemötta handlar framför allt om ett holistiskt synsätt, etisk medvetenhet och medmänsklighet. Brister inom organisation, rutiner, regler och utbildning, verkar alla kunna vägas upp med hjälp av vårdpersonalens kompetens när det kommer till bemötandet. Holistiskt synsätt, etisk medvetenhet och medmänsklighet är alla stora delar av den grundläggande sjuksköterskeutbildningen och därför bör alla sjuksköterskor redan besitta verktygen för att ge personer med substansbrukssyndrom ett bra bemötande.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Patientperspektiv
Primärvård
Substansbrukssyndrom
Upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/29491 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics