Vårdpersonalens erfarenheter av stöd efter vårdskada

DSpace Repository

Vårdpersonalens erfarenheter av stöd efter vårdskada

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lemland, Patricia
dc.contributor.author Widell, Sandra
dc.date.accessioned 2019-07-16T06:42:46Z
dc.date.available 2019-07-16T06:42:46Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29499
dc.description Bakgrund: En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård och detta ska konstant genomsyra omvårdnaden. Men det inträffar vårdskador och då är det inte bara patienten som drabbas utan även vårdpersonalen. Arbetsgivaren har då ett ansvar för att vårdpersonalen som varit involverad i vårdskada, även kallat ”second victim”, får stöd. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av stöd på samt utanför arbetsplatsen efter att ha varit involverad i vårdskada. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Databassökningar utfördes i CINAHL och PubMed, där tio relevanta artiklar påträffades. Dessa kvalitetsgranskades varefter tre bedömdes ha hög kvalitet och sju ha medelhög kvalitet. En innehållsanalys utfördes i fem steg. Resultat: Fem kategorier kunde urskiljas; Avlastande samtal, Rättvist bemötande, Bekräftelse av kliniskt självförtroende, Känslomässigt stöd samt Rutiner och riktlinjer för stöd. Dessa beskriver de behov som vårdpersonal har efter att ha varit involverad i vårdskada. Konklusion: Chefen behöver aktivt arbeta med att skapa en arbetsmiljö med öppenhet där behoven kan tillgodoses för att vårdpersonalen ska kunna återhämta sig och återfå sitt kliniska självförtroende för att stanna kvar på sin arbetsplats.   Nyckelord: Patientsäkerhet, ”second victim”, sjuksköterskor, stöd, vårdskada, vårdpersonal. en_US
dc.description.abstract Background: One of the key competences of the registered nurse is patient safety which should permeate the patient care. But adverse events are a reality and when it occurs not only the patient comes to harm but also the health care professional. The employer has the responsibility to take care of the healthcare professionals involved in adverse events, “second victims”, and give them the support needed. Aim: To describe the health care professionals´ experiences of support at work but also outside after an adverse event. Method: The study was carried out as a literature review with a qualitative approach. Database searches were made in CINAHL and PubMed, ten relevant articles were found. The quality of these were examined and three of them showed high quality and seven of them showed medium high quality. A content analysis was made in five steps. Results: Five categories were distinguished; Relieving discussions, Fair treatment, Clinical self-confidence, Emotional support and Routines and guidelines regarding support. These describes the needs that healthcare professionals have after being involved in an adverse event. Conclusion: The employer has to build a working environment permeated by openness where the health care professionals can recover and regain their clinical self-confidence in order to continue working.   Keywords: Adverse event, health care professionals, nurses, patient safety, ”second victim”, support. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Patientsäkerhet en_US
dc.subject Second victim en_US
dc.subject Sjuksköterskor en_US
dc.subject Stöd en_US
dc.subject Vårdskada en_US
dc.subject Vårdpersonal en_US
dc.title Vårdpersonalens erfarenheter av stöd efter vårdskada en_US
dc.title.alternative Health care professionals´ experiences of support after an adverse event. A literature review. en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics