Sjuksköterskors erfarenheter av fel vid läkemedelshantering inom slutenvården

DSpace Repository

Sjuksköterskors erfarenheter av fel vid läkemedelshantering inom slutenvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskors erfarenheter av fel vid läkemedelshantering inom slutenvården
Author Asknor, Elin ; Bengtsson, Linda
Date 2019
English abstract
Background: Medication errors is a big problem that can result in an increase patient suffering, morbidity and mortality. Medication administration management is one of the nurses' responsibilities and is part of the daily routine. A lot of the nurse's time each shift is spent preparing and administering medication. There are guidelines and routines for safe medication management that the nurse must follow, which increases patient safety. Aim: The aim of this literature study was to highlight the Nurses' experiences of medication administration errors inpatient care. Method: The study was conducted as a literature study with qualitative focus. The searches were done in the databases CINAHL and PubMed. After searching the databases five of high quality studies and five of medium quality studies have been used and are the basis for results. The articles were then analyzed according to Friberg (2012) model of analysis. Result: The result is presented on three main categories that are errors in medication management, poor work environment and lack of competence. Conclusion: In medication management, a great responsibility rests with the nurse that safe care is provided. Guidelines and procedures are vital for maintaining patient safety, but the employer must give Nurses' the opportunity to do a good job. Skills development is a prerequisite for preventing errors in medication management and for high patient safety. Keywords: errors, experience, medication management, nurse, patient safety
Swedish abstract
Bakgrund: Felaktig läkemedelshantering är ett stort problem då det kan resultera i ett ökat lidande, morbiditet (sjuklighet) och mortalitet (dödlighet) för patienten. Läkemedelshantering är en av sjuksköterskans ansvarsuppgifter och som ingår i det dagliga arbetet. Mycket av sjuksköterskans tid varje pass går åt till att förbereda läkemedel och administrera läkemedel. Det finns riktlinjer och rutiner för säker läkemedelshantering som sjuksköterskan måste följas vilket leder till ökad patientsäkerhet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av fel vid läkemedelshantering inom slutenvården. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Vid sökningarna har databaserna CINAHL och PubMed använts. Efter sökning i databaserna valdes fem studier med hög kvalitet och fem studier med medelhög kvalitet har använts och ligger till grund för resultat. Artiklarna analyserades sen enligt Fribergs analysmodell (Friberg 2012). Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier som är fel vid läkemedelshantering, dålig arbetsmiljö och kompetens med tillhörande underkategorier. Konklusion: Inom läkemedelshantering vilar ett stort ansvar hos sjuksköterskan att säker vård ges. Riktlinjer och rutiner är vitala för att bibehålla patientsäkerheten dock måste arbetsgivaren ge sjuksköterskor möjlighet att göra ett bra arbete. Kompetensutveckling är en förutsättning för att förbygga fel vid läkemedelshantering och för en hög patientsäkerhet. Nyckelord: erfarenhet, fel, läkemedelshantering, Sjuksköterska, patientsäkerhet
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29559 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics