ATT UPPNÅ DROGFRIHET, MEN PÅ VEMS VILLKOR? En kvalitativ litteraturöversikt

DSpace Repository

ATT UPPNÅ DROGFRIHET, MEN PÅ VEMS VILLKOR? En kvalitativ litteraturöversikt

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wollin, Nina
dc.contributor.author Stumpf, Paula
dc.date.accessioned 2019-08-06T06:53:07Z
dc.date.available 2019-08-06T06:53:07Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29561
dc.description Bakgrund. I bakgrunden för litteraturöversikten framförs information om de reformer som skett sedan substitutionsbehandling implementerades i Sverige och Danmark. Dessa reformer har minskat på kontrollen av brukarna och även påverkat de olika kriterierna för att antas i samt skrivas ut ur programmet. Detta har i sin tur ökat tillgängligheten för att ingå i behandlingen. Syfte. Syftet med litteraturöversikten var att genom en sammanställning av insamlad samt kvalitetsgranskad litteratur belysa brukarnas upplevelser av substitutionsbehandling i Sverige och Danmark. Metod. I litteraturöversikten ingår enbart kvalitativa studier. Datainsamlingen är inspirerad av Östlundhs beskrivning för litteratursökning. Datainsamlingen genomfördes genom olika sökmetoder. Studiekvaliteten i materialet har granskats med stöd av granskningsmall tillhandahållen av SBU. Totalt inkluderades 8 studier i litteraturöversikten. Resultat. Tre grundläggande teman identifierades utifrån brukarnas upplevelser av substitutionsbehandling: Stigmatisering, Livsstilsförändring och normalisering samt Livskvalitet. Samtliga studier som inkluderades i litteraturöversikten bedömdes vara av medel till hög studiekvalitet. Slutsats. Substitutionsbehandling är i ständig utveckling och utifrån brukarnas beskrivna upplevelser kan behandlingen antas vara komplex samt i behov av mer individanpassade lösningar. en_US
dc.description.abstract Background. The background of the literature review provides information of the reforms implemented since the introduction of substitution treatment in Sweden and Denmark. These reforms have minimized the control of the users’ and influenced several of the criterias for being accepted to the program or declined from the program. Aim. The aim of said literature review was to describe users’ experiences of and about substitution treatment in Sweden and Denmark through collected quality checked qualitative studies. Method. The literature review only includes qualitative studies. The data collection is inspired by Östlundhs description for literature searching. The data collection was conducted through various search methods. The quality of the study material has been reviewed with the support of the review template provided by the SBU. A total of 8 studies were included in the literature review. Results. Three basic themes were identified based on the users' experiences of substitution treatment: The experience as well as the description of and about stigmatization, lifestyle change and normalization and perceived quality of life. All studies that were included in the literature review were deemed to be of funds for high study quality. Conclusion. Substitution treatment is in constant development and based on the users' described experiences, the treatment can be assumed to be complex and in need of more individualized solutions. en_US
dc.format.extent 26 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Danmark, heroinassisterad behandling, metadonprogram, litteraturöversikt, läkemedelsassisterad behandling vid opioidmissbruk, substitutionsbehandling, Sverige, upplevelser en_US
dc.title ATT UPPNÅ DROGFRIHET, MEN PÅ VEMS VILLKOR? En kvalitativ litteraturöversikt en_US
dc.title.alternative TO ACHIEVE ABSTINENCE, BUT ON WHOSE TERMS? A qualitative literature review en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Ingvarsdotter, Karin
dc.contributor.supervisor Johnson, Kent
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socialt arbete
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics