Den mellanmänskliga betydelsen - i brukarstyrda självhjälpsmöten

DSpace Repository

Den mellanmänskliga betydelsen - i brukarstyrda självhjälpsmöten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Den mellanmänskliga betydelsen - i brukarstyrda självhjälpsmöten
Author Björk, Terése ; Lundgren, Pernilla
Date 2019
English abstract
The aim of the study was to uncover the elements that are perceived as important for the individual in a recovery process from addiction, in relation to the participation of NA meetings. An introduction to the study is presented including a summary of various definitions of the addiction problem as well as recovery, the twelve-step program and Narcotics Anonymous. The data collection method used in the study was qualitative, through semi-structured interviews with four informants. Data processing was done through theme classification, which resulted in the identification of three themes based on common perceptions between the four informants. These themes summarize the findings of effective mechanisms in the participation in NA meetings for a recovery process. The result were analyzed on the basis of the aforementioned introduction, previous research and two theories that are intended to complement each other. The study shows that effective mechanisms in a recovery process from addiction are "community", "unique understanding" and "self-development" that can be found in the participation of NA meetings.
Swedish abstract
Studiens syfte var att avtäcka de element som upplevs betydelsefulla för den enskilda individen i en återhämtningsprocess från beroende, i relation till deltagandet av NA-möten. Som bakgrund till studien presenteras en redogörelse för olika definitioner av beroendeproblematiken samt återhämtning, tillfrisknande, tolvstegsprogrammet och Anonyma Narkomaner. Datainsamlingsmetoden som har används är av kvalitativ art med semistrukturerade intervjuer med fyra informanter. Bearbetning av data har skett genom tematisering som har resulterat i tre olika teman, som visar korrelation mellan det informanterna uttryckt. Temana sammanfattar fynden av verksamma mekanismer i deltagandet av NA-möten för en återhämtningsprocess mot tillfrisknande. Resultatet har analyserats utifrån ovan nämnd bakgrund, tidigare forskning samt två teoribildningar som ämnat att komplettera varandra. Studien visar att verksamma mekanismer i en återhämtningsprocess från beroende mot tillfrisknande är “gemenskap”, “unik förståelse” och “självutveckling” som kan återfinnas i deltagandet av NA-möten.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Anonyma narkomaner
Beroende
Förståelse
Grupprocesser
Intervjuer
Personal Construct Theory
Socialkonstruktivism
Tillfrisknande
Upplevelse
Återhämtning
Addiction
experience
Group processes
Interviews
Narcotics Anonymous
Personal Construct Theory
Recovery
social constructivism
Understanding
Handle http://hdl.handle.net/2043/29569 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics