"Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

DSpace Repository

"Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title "Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden
Author Thuresson, Sheima ; Jarl, Hanna
Date 2019
English abstract
Background: Mental illness is increasing in society, and research points to that a professional relationship between nurse and patient is of importance for the psychiatric care. There is evidence that patients perceive that the conversations are too few in inpatient care. Some units in Sweden work according to "A conversation a day", a model that aims to offer all patients daily conversations to their sense of care participation. Purpose: To explore nurses’ experience of "A conversation a day" and how it influences psychiatric nursing. Method: Nurses (n = 11) in two counties in Sweden, were interviewed with semi-structured interviews. Data analysis was carried out with a qualitative content analysis. Result: Four themes emerged. 1. The daily conversations contributed to an improved relation with patients. 2. Nurses felt that "A conversation a day" improved their working environment. 3. A personal development due to the systematic conversation model was experienced. 4. Nurses felt it easier to work with the nursing process. Conclusion: The daily conversations had a positive impact on the interviewed nurses’ perceptions of the psychiatric care. The result indicates that there is value of further research and exploration of “A conversation a day” and to implement this new model in more units.
Swedish abstract
Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. På några enheter i Sverige arbetar man enligt ”Ett samtal om dagen”, en arbetsmodell som syftar till att erbjuda samtliga inneliggande patienter dagliga samtal för att bland annat öka deras känsla av delaktighet i vården. Syfte: Att utforska sjuksköterskors erfarenheter av ”Ett samtal om dagen” och vilka effekter det har för det psykiatriska omvårdnadsarbetet. Metod: Sjuksköterskor (n=11) i två län intervjuades med semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Fyra teman framträdde. 1. De dagliga samtalen bidrog till en ökad allians med patienterna. 2. Sjuksköterskorna upplevde att ”Ett samtal om dagen” förbättrade arbetsmiljön 3. Samtalen gav en personlig utveckling genom det regelbundna samtalet med patienterna. 4. Sjuksköterskorna upplevde att det blev lättare att arbeta utifrån omvårdnadsprocessen. Konklusion: De dagliga samtalen inverkade positivt på de intervjuade sjuksköterskornas upplevelser av den psykiatriska omvårdnaden. Resultatet tyder på att det finns ett värde att vidare forska och undersöka ”Ett samtal om dagen” samt att implementera denna nya samtalsmodell på fler enheter.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject dagligen
omvårdnad
patientrelation
psykiatri
samtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/29682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics