Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

DSpace Repository

Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Analys av informationsflödet under projekteringsfasen
Author Pettersson, Alexander ; Kuhleber, Moritz
Date 2019
English abstract
With the construction industry's great success lately, competition between the companies is also growing, which means that these aim at increased productivity. Therefore, one of the most important decisions to make in a construction project is how the information will flow between all involved parties. The purpose of this case study was to analyse and map information flow between disciplines during the design phase. Identified problems were verified and suggestions for improvements were made. A case study was used to understand which files were used in hospital projects. Interviews were performed to get information from individual discipline’s perspectives regarding information flow. In order to use relevant facts in the work, a literature study was carried out. The study concluded that converting a file can result in information losses of geometries, drawing layers and intelligent connections between objects. Most used file formats were IFC, RVT and DWG. Also, the information flow and dependencies between disciplines has been illustrated. This can cause faults with usage of different coordinates. Furthermore, many files are being uploaded to the project portal which in many cases results in difficulties with file management.
Swedish abstract
Byggbranschen växer i en otrolig fart och på grund av byggbranschens stora framgång växer även konkurrensen mellan företagen vilket leder till att dessa strävar efter en ökad produktivitet. Tidigare undersökningar visar att det finns stor potential till att effektivisera informationsflödet under projekteringsfasen eftersom all information inte passerar genom projektportalen då det fortfarande används mejl och muntliga avtal. Därför är syftet med fallstudien att kartlägga informationsflödet mellan discipliner under bygghandlingsfasen för att analysera och identifiera de problem som finns. Till problemen presenteras verifierade lösningsförslag. För att utföra arbetet besvarades frågorna på hur ser informationsflödet ut i bygghandlingsfasen för sjukhusprojekt, vilka filformat med tillhörande program krävs samt hur kan informationsflödet förbättras? För att samla in informationen till arbetet användes fallstudie, intervjuer och litteraturstudie. Litteraturstudie har använts för att komplettera fallstudien och informationen som gavs av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes med discipliner som är aktiva under bygghandlingsfasen. Fallstudien genomfördes genom analysering av en loggbok från en projektportal för sjukhusprojekt. Genom att ta fram och analysera ett generaliserat informationsflöde av sjukhusprojekt har man kommit fram till att discipliner är väldigt beroende av varandras arbete. Vidare orsakar konverteringar till IFC i många fall förluster av information i form av geometrier och areor. Genom att studera informationsflödet mer grundligt kom man fram till att projektportalen används i stor utsträckning till alla filer i sjukhusprojekt. Dock är antalet filer som hanteras väldigt många till antalet vilket gör det svårt för disciplinerna att hantera. Vidare såg man också att BIM-manualen är ett styrande dokument i sjukhusprojekt men läses och följs ändå inte i vissa fall. Sammanfattningsvis kom man fram till att den absolut största orsaken till problem i informationsflödet är människan eftersom många av problemen uppstår när en aktör av misstag gör något fel.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Flow
information
phase
Design
Analysis
Flow chart
Design phase
Stakeholders
Parties
Disciplines
Handle http://hdl.handle.net/2043/29686 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics