Möjligheter, bemötande och återintegration

DSpace Repository

Möjligheter, bemötande och återintegration

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Möjligheter, bemötande och återintegration
Author Mazur, Paula ; Jönsson, Rebecca
Date 2019
English abstract
The study aims to contribute to a deeper understanding of what factors are considered important for criminals to return to a lawful life. This is investigated by taking part in the informants' experiences, opinions and experiences. The study also examines which factors may have a negative impact on the reintegration of criminals into a legal life and also what should be done and improved from society in order to facilitate their way back to a law abiding life. The aim of the study is also to investigate how family, friends and work have treat the informants before, during and after their time as incarcerated. The study has been conducted with the help of four qualitative semi-structured interviews and consisted of informants from KRIS-criminal revansch in society. This has been done to capture each individual's perceptions, experiences and opinions. The study has been carried out with the help of four informants who previously lived in a criminal lifestyle. The theoretical perspectives used in this study are stamping theory, symbolic interactionism and Hirschi's theory of social ties.There were recurring themes in the informants' interviews, and the result is built around these. Recurring themes were important factors, breaking with old patterns and the importance of getting a second chance. The results show that the greatest opportunities for returning to a law-abiding life are, among other things, to break with their criminal intercourse. The results also show that employment is an important part of the process of returning to a law-abiding life. How the former criminals are treated by family, employers and others in their environment also proves to be of great importance to returning and maintaining a law-abiding life. The study contributes to better knowledge of where focus should be placed after release. The study can also help improve knowledge about how to meet former criminals after their time as a prisoner. There are some things that should be changed and developed to increase the possibility of reintegration of former criminals.
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka hur före detta kriminella uppfattar sina möjligheter till att återgå till ett laglydigt liv. Syftet med studien är också att undersöka hur familj, vänner samt arbetsliv har bemött informanterna före, under och efter deras tid som intagna. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer och bestod av informanter från KRIS- kriminellas revansch i samhället. Detta har gjorts för att fånga varje individs individuella uppfattningar, erfarenheter och åsikter. Studien har genomförts med hjälp av fyra informanter som tidigare levt i en kriminell livsstil. De teoretiska perspektiven som använts i denna studie är stämplingsteorin, symbolisk interaktionism samt Hirschis teori om sociala band. Det fanns återkommande teman i informanternas intervjuer vilket medfört att resultatet är uppbyggd kring dessa. Återkommande teman var möjligheter till återintegration, bemötande samt vikten av att få en andra chans. Resultaten visar på att de största möjligheterna för att kunna återgå till ett laglydigt liv handlar bland annat om att bryta med sitt kriminella umgänge. Resultaten visar även på att sysselsättning är en viktig del i processen för att återgå till ett laglydigt liv. Hur de tidigare kriminella blir bemötta av familj, arbetsgivare och andra i sin omgivning visar sig även ha en stor betydelse för att återgå och bibehålla ett laglydigt liv. Studien bidrar till bättre kunskap om vart fokus bör läggas efter frigivning. Studien kan även bidra med att förbättra kunskapen kring hur man ska och hur man bör bemöta före detta kriminella efter deras tid som intagna. Det finns även en del som bör förändras och utvecklas för att öka möjligheten till återanpassning för tidigare kriminella.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande, före detta kriminella, laglydigt liv, möjligheter, återintegration
Handle http://hdl.handle.net/2043/29707 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics