In Vitro Evaluation of Laser Induced Fluorescence for Aided Caries Excavation (FACE)

DSpace Repository

In Vitro Evaluation of Laser Induced Fluorescence for Aided Caries Excavation (FACE)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title In Vitro Evaluation of Laser Induced Fluorescence for Aided Caries Excavation (FACE)
Author Tagesson, Mattias ; Olsson, Hedvig
Date 2019
English abstract
Aim: to evaluate the reliability of fluorescence aided caries excavation (FACE), and if FACE could be used as a supplement to existing clinical diagnostic methods for determination of the caries excavation endpoint. Material and methods: two procedure protocols were developed. Protocol I with teeth that were collected from a pool of extracted teeth and protocol II with freshly extracted and immediately frozen teeth. In total, 43 extracted teeth with dentin caries lesions underwent initial excavation adhering to consensus criteria on caries removal, followed by FACE. A light probe, D-light Pro, was used to illuminate the cavity, and if fluorescence was seen, further removal was indicated. Differences in excavated tooth substance were visualised by radiographic subtraction analysis utilising a developed reproducible radiograph imaging. Results: Tooth samples were not fluorescing as expected which is why freshly extracted teeth were used in protocol II. Only one tooth in each protocol exhibited fluorescence after initial excavation. The two teeth that underwent FACE did show difference in the subtraction analysis. Conclusions: FACE is not reliable in determining the endpoint of excavation since discolourations are highlighted, the interpretation of the fluorescence is not properly defined, and furthermore, FACE does not highlight all clinically apparent carious lesions. These shortcomings make FACE potentially harmful and further research is needed until FACE should be used in the clinical setting.
Swedish abstract
Syfte: att utvärdera tillförlitligheten hos laserinducerad fluorescens som hjälpmedel vid kariesexkavering (FACE), och om FACE kan användas som ett komplement till befintliga kliniska diagnostiska metoder för att bestämma när kariesskadan är färdigexkaverad. Material och metod: två experimentprotokoll utvecklades. Tänder till protokoll I valdes ut från en samling extraherade tänder, och nyextraherade och direkt infrusna tänder ingick i protokoll II. Totalt 43 tänder med dentinkaries exkaverades först efter minimalinvasiv teknik enligt konsensuskriterier för kariesexkavering, och sedan enligt FACE. Ljussonden som användes, D-light Pro, lyste upp kaviteten och vid synlig fluorescens indikerades fortsatt exkavering. Skillnader visualiserades med röntgenologisk subtraktionsanalys vilken möjliggjordes av för studien utvecklad reproducerbar röntgenteknik. Resultat: Inkluderade tänder fluorescerade inte som förväntat, vilket är varför nyextraherade tänder användes i protokoll II. Endast en tand från vardera protokoll fluoroscerade efter initiala exkaveringen. Skillnader syntes i subtraktionsanalysen hos de två tänderna som gick igenom FACE. Slutsats: FACE är inte tillförlitligt för att bestämma slutpunkt för exkavering eftersom missfärgningar markeras, tolkningen av fluorescensen är inte tydligt definierad, samt att FACE missar uppenbara karieslesioner. Dessa tillkortakommanden gör att FACE är potentiellt skadlig och vidare forskning behövs för att FACE ska kunna användas kliniskt.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29714 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics