Preparationstekniker i Skandinavien - likheter och skillnader. En deskriptiv enkätstudie

DSpace Repository

Preparationstekniker i Skandinavien - likheter och skillnader. En deskriptiv enkätstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Preparationstekniker i Skandinavien - likheter och skillnader. En deskriptiv enkätstudie
Author Khalil, Samer ; Kadum, Omar
Date 2019
English abstract
Abstract The purpose: The purpose of this study is to investigate whether there are differences in the preclinical teaching for the preparation of a metal-ceramic construction between the dental education in Malmö, Oslo and Copenhagen, and whether the students apply learned preparation technique in their clinical work. Method: The study was conducted in the form of a survey study, where the survey was submitted to last year's students at the dental education in the universities Malmö, Oslo and Copenhagen. The universities were selected based on geographical locations in order to represent three Scandinavian countries. The exclusion criteria were certified dentists and students who did not perform crown therapy clinically. In the survey, the students were asked if they performed prosthodontic work in the form of fixed dental prosthodontic and the type of fixed dental prosthodontic, the type of material they had prepared for, and what preparation design they used for each material. Results: The student population was 173. The number of students on plastic at the time of extradition was 110. A total of 65% of students from Malmö, 71% of students from Oslo and 55% of students from Copenhagen answered. The survey was submitted at compulsory lectures and collected at the same time, which gave a response rate of 100%, based on the number of students assigned to the survey. At Malmö University, 48.3% of the students performed a preparation for a metal-ceramic (mk) crown, 63% at Copenhagen, and 83% at Oslo University. The number of students who applied chamferpreparation for a metal-ceramic construction clinically in Malmö University was 100%, 50% in Copenhagen and 51.7% in Oslo. For a metal-ceramic preparation, 36% of the students in Copenhagen and 38% in Oslo University chose to combine a chamfer + slice preparation. Conclusion: There are differences in the choice of clinical treatment compared to the non-clinical preclinical treatment of courses in Oslo and Copenhagen. The preclinical steps are more in line with the clinical stage in Malmö. Treatment should, as far as possible, be based on clinical methods that have scientific support.
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det föreligger skillnader i den prekliniska undervisningen för preparation av en metall-keramisk konstruktion mellan tandläkarutbildningarna i Malmö, Oslo och Köpenhamn, samt om studenterna tillämpar lärd preparationsteknik i sitt kliniska arbete. Metod: Studien utfördes i form av en enkätstudie, där enkäten lämnades ut till sista års studenter på tandläkarutbildningen i universiteten Malmö, Oslo och Köpenhamn. Universiteten valdes utifrån geografiska placeringar i syfte att representera tre skandinaviska länder. Exklusionskriterierna var legitimerade tandläkare och studenter som inte utfört kronterapi kliniskt. I enkäten fick studenterna svara på om de utfört protetiska arbeten i form av fast protetik samt typen av fastprotetik, typ av material de hade preparerat för samt vilken preparationsutformning de använt till respektive material. Resultat: Studentpopulationen var 173. Antal studenter på plast vid utlämningstillfällena var 110. Totalt besvarade 65% av studenter från Malmö, 71% av studenter från Oslo och 55% av studenter från Köpenhamn. Enkäterna lämnades ut vid obligatoriska föreläsningar och samlades in vid samma tillfälle vilket gav en svarsfrekvens på 100%, baserat på antalet studenter som tilldelades enkäten. Vid Malmö universitet utförde 48,3% av studenterna en preparation för en metall-keramisk (mk) krona, 63% vid Köpenhamn-, och 83% vid Oslo- universitet. Antalet studenter som tillämpade chamferpreparation inför en metall-keramisk konstruktion kliniskt i Malmö universitet var 100%, 50% i Köpenhamn samt 51,7% i Oslo. För en mk preparation valde 36% av studenterna i Köpenhamn- och 38% i Oslo- universitet en kombinerad chamfer + slice-preparation. Konklusion: Det finns skillnader i val av klinisk behandling jämfört med utlärd preklinisk behandling vid utbildningar i Oslo och Köpenhamn. De prekliniska momenten stämmer bättre överens med det kliniska momentet i Malmö. Behandling bör i den grad det är möjligt vara baserad efter kliniska metoder som har vetenskapligt stöd.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29726 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics