The Movement Towards Sustainable Dentistry. A comparative life-cycle analysis on the environmental impact of three dental procedures

DSpace Repository

The Movement Towards Sustainable Dentistry. A comparative life-cycle analysis on the environmental impact of three dental procedures

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title The Movement Towards Sustainable Dentistry. A comparative life-cycle analysis on the environmental impact of three dental procedures
Author Borglin, Linnea ; Pekarski, Stephanie
Date 2019
English abstract
Purpose: The purpose of this study was to analyse three different dental procedures (an examination, a simple periodontal procedure and an endodontic procedure) performed at the faculty of dentistry, Malmö University, and their effects on the environment. This study focuses on the global warming potential, environmental effects and health damages. Materials and method: A lifecycle analysis was conducted comparing the three procedures. The gathered material was analysed in openLCA. Results: The largest amount of CO2 eq emissions is generated during endodontic procedure. The amount of CO2 eq emissions during an examination and a periodontal procedure are almost equal. The difference in environmental impact in an endodontic procedure is significantly larger compared to an examination and a periodontal procedure. Major impacts come from sanitary paper and dental equipment and supplies. Conclusion: Sanitary paper is a common major contributor to many of the impact categories and reducing the quantity would reduce the potential impact of all three procedures significantly. Of the three studied procedures, an endodontic procedure has the highest overall relative environmental impact within all categories. Measures to prevent the need for a root canal treatment should therefore be implemented. There is no single method to reduce the potential environmental impact of dentistry. Small changes in the products used within all areas of dentistry, as well as appropriate prophylactic measures could reduce dentistry's total GHG emissions, environmental impact and potential health damages. Further studies are needed to identify the most effective and sustainable methods for each dental procedure.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur tre olika behandlingar (en undersökning, en enklare parodontal behandling och en endodontisk behandling) utförda vid Odontologiska Fakulteten på Malmö universitet påverkar miljön. Denna studie fokuserar på global uppvärmning, miljörelaterade och hälsoskadliga faktorer. Material och metod: En livscykelanalys genomfördes som jämförde de tre behandlingarna. Materialet analyserades i datorprogrammet openLCA. Resultat: Den största mängden koldioxid släpps ut vid en endodontisk behandling, medan mängden koldioxidutsläpp är relativt lika vid en undersökning och en parodontal behandling. Skillnaden i miljöpåverkan i en endodontisk behandling är signifikant större jämfört med en undersökning och en parodontal behandling. Sanitetspapper och dental utrustning har stor betydelse för dessa utsläpp. Slutsats: Sanitetspapper är en stor bidragande faktor. En reduktion i kvantitet kommer reducera den potentiella påverkan på alla tre behandlingar signifikant. Av de tre undersökta behandlingarna har en endodontisk behandling störst miljöpåverkan inom alla kategorier. Åtgärder för att förhindra behovet av en rotkanalsbehandling bör därför implementeras. Det finns inte någon enskild metod som kommer reducera miljöpåverkan, utan en förändring bör ske inom alla områden av tandbehandlingar för att tillsammans reducera den sammanlagda miljöpåverkan. Små förändringar inom alla dentala områden tillsammans med passande profylaktiska åtgärder kan minska tandvårdens totala utsläpp, miljöpåverkan och potentiella hälsoskadliga effekter. Fortsatt forskning behövs för att identifiera de mest effektiva och miljövänliga metoderna för varje tandvårdsbehandling.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language eng (iso)
Subject Life Cycle Analysis
Sustainability
Environmental impact
Handle http://hdl.handle.net/2043/29729 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics