Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade

DSpace Repository

Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade
Author Johansson, Patricia ; Palm, Pernilla
Date 2019
English abstract
Johansson, P and Palm, P. Women´s experiences of female genital mutilation. A literature review. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Sciences, 2019. Background: Female genital mutilation involves an intervention in female genitalia that are still practiced today in parts around the world. Genital mutilation is a tradition found in parts of Africa, the Middle East and Asia and is performed for cultural reasons. Genital mutilation is contrary to women's human rights and entails health risks for the woman in the form of short-term and long-term complications such as infections, sexual dysfunction and menstrual problems. To be able to offer these women person-centered care, it´s of the outmost importance that nurses in Sweden obtains deeper knowledge of the phenomenon. Aim: The aim where to highlight women's experiences of being genital mutilated. Method: A literature review based on ten scientific articles with a qualitative approach. To find relevant data for the literature review, subject words were identified, these were women, genital mutilation and experiences. Literature search was performed in CINAHL and PubMed, after the quality audit ten articles were left which were analyzed using a qualitative content analysis. Result: After the analysis, a theme emerged that was psychological and physical consequences in daily life, which was created by the categories psychological consequences, physical consequences as well as concern and fear of childbirth. As a consequence of the procedure, the women live with anxiety and pain in their daily life. Conclusion: Genital mutilated women suffer from both mental and physical consequences after the procedure. It is of great importance for the women who has been mutilated that the nurse is aware of how the women´s daily life influences after the procedure, in order for the nurse to have the opportunity to offer person-centered care. Keywords: experience, genital mutilation, literature review, qualitative study, women.
Swedish abstract
Johansson, P och Palm, P. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakultet hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär ett ingrepp i kvinnliga genitalier som än idag praktiseras i delar av världen. Könsstympning är en tradition som existerar i delar av Afrika, Mellanöstern och Asien och utförs av kulturella skäl. Könsstympning strider mot kvinnors mänskliga rättigheter och medför hälsorisker. Ingreppet medför kortsiktiga komplikationer så som blödning och infektioner. De långvariga komplikationerna är exempelvis sexuelldysfunktion och menstruationsproblematik. För att kunna erbjuda dessa kvinnor personcentrerad omvårdnad är det av största vikt att sjuksköterskor i Sverige erhåller djupare kunskap om fenomenet. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. Metod: En litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. För att hitta rätt data identifierades ämnesord som var kvinnor, könsstympade och erfarenheter. Litteratursökningen utfördes i CINAHL och PubMed, efter kvalitetsgranskningen återstod tio artiklar som med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys analyserades. Resultat: Efter analysen framträdde ett tema som var psykiska och fysiska konsekvenser i det dagliga livet, som grundades på kategorierna psykiska konsekvenser, fysiska konsekvenser samt oro och rädsla inför förlossning. Till följd av ingreppet lever kvinnorna med pågående oro, ångest samt smärta i det dagliga livet. Konklusion: Könsstympade kvinnor lider av både psykiska och fysiska konsekvenser efter ingreppet. Det är där av stor vikt för den könsstympade kvinnan att sjuksköterskan är medveten om hur kvinnans dagliga liv påverkas efter ingreppet, för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att erbjuda personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: erfarenhet, kvalitativ studie, kvinnor, könsstympning, litteraturstudie.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kvalitativ studie
Kvinnor
Könsstympning
Litteraturstudie
Erfarenheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/29797 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics