Pedagogers syn på den fria leken i förskolan

DSpace Repository

Pedagogers syn på den fria leken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på den fria leken i förskolan
Author Mohammad, Kaokab ; Al-Rifai, Malak
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är undersöka pedagogers syn på den fria leken. Studiens frågeställningar är: ● Vad är fri lek enligt pedagogerna på förskolan? ● Vilken roll anser pedagogerna att de ska ha i den fria leken? ● Vilken utveckling och lärande sker i den fria leken enligt pedagogerna? I studien utgår vi från pedagogernas roll och undersöker vad fri lek är samt vilken utveckling och lärande som sker enligt pedagogerna. Metoden för materialinsamlingen var kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare i Malmö. Under rubriken bakgrund redogörs för lekens historia. Vidare definieras och beskrivs begreppet lek, och leken och dess betydelse diskuteras. Under rubriken ”Tidigare forskning” redovisas tidigare internationella studier om leken och dess betydelse. För att besvara frågeställningar och syfte har vi huvudsakligen utgått från ett sociokulturellt perspektiv och kommunikationsteori. Resultatet av denna studie visar att samtliga pedagoger som vi intervjuade hade en samstämmig syn om att den fria leken ska bestämmas och styras av barnens egen vilja och inte av vuxna. De intervjuade visade kunskap och förståelse för den utveckling och det lärande som sker genom den fria leken. Det mest centrala begreppet som samtliga förskollärare nämnde var den sociala utvecklingen, som är det viktigaste resultatet som kommer ut av barns fria lek. Förskollärarna var medvetna om hur viktigt det är att ge barnen tid och att leken inte plötsligt får avbrytas. Trots detta framkommer det att förskollärarna ändå brister i både att ge mer tid för den fria leken och att avsluta barnens lek på rätt sätt. Detta för att kunna genomföra dagsrutiner och planerade aktiviteter. Förskollärarna menade i intervjuerna att pedagogernas roll i den fria leken ska vara stöttande, och att deras deltagande ökar möjligheten för barns fria lek att fungera på ett bra sätt. Under diskussionen framkom också att den fria leken ofta blir en sorts tidsmässig avlastning för pedagogerna. Pedagogerna använder sig av ett övervakande förhållningssätt under den fria lekens gång vilket kan ha både för- och nackdelar.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fri lek, förskola, lärande, förskollärare, pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/29859 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics