Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv

DSpace Repository

Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Pedersen Steen, Emelie
dc.date.accessioned 2019-09-11T09:18:12Z
dc.date.available 2019-09-11T09:18:12Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29863
dc.description Följande studie har syftat till att undersöka hur Instagrams primära användargrupp i Sverige upplever riktad marknadsföring från företag som aktivt placerar sig på Instagram. Studien har haft en kvalitativ utformning och de metoder som använts för insamlingen av data har varit sju enskilda djupintervjuer med tjejer i åldrarna 20-25 år, vilket är en del av Sveriges primära användargrupp idag. Djupintervjuerna har även kompletterats med observationer där de intervjuade ombetts använda Instagram för att visa sin dagliga aktivitet i applikationen och exponering för individanpassad reklam. Resultatet som framkom genom den insamlade empirin och teorin i studien visade på att upplevelsen av den individanpassade marknadsföringen från företag och Influenser på Instagram var blandat negativ och positiv. De som ställde sig positiva till marknadsföringen ansåg i större utsträckning att den reklam de tog del av var relevant och anpassad efter dem. De negativt inställda intervjudeltagarna menade istället att reklamen saknade personlig koppling till dem och därför upplevdes irrelevant. I studien framkom det däremot att deltagarna upplevde den individanpassade annonseringen från företag bäst i form av samarbeten tillsammans med Influenser och den reklam som företag delade i under egna företagskonton som intervjudeltagaren själv valt att följa. Den form som de upplevde var minst personligt anpassad för dem var den reklam som uppkom från företag genom direktreklam i deltagarnas Instagramflöde. en_US
dc.description.abstract The following study has aimed to investigate how Instagram's primary user group in Sweden experiences targeted marketing from companies that actively place themselves on Instagram. The study has had a qualitative design and the methods used for the collection of data have been seven individual in-depth interviews with girls aged 20-25, which is a part of Sweden's primary user group today. The in-depth interviews have also been supplemented with observations where the interviewees were asked to use Instagram to show their daily activity in the application and exposure to personalized advertising. The result that emerged from the collected empirical data and the theory in the study showed that the experience of the individualized marketing from companies and Influences on Instagram was mixed negatively and positively. Those who favored the marketing considered to a greater extent that the advertising they took part of was relevant and adapted to them. Instead, the negative participants of the interview meant that the advertisement lacked a personal connection to them and therefore felt irrelevant. In the study, on the other hand, it emerged that the participants experienced the individualized advertising from companies best in the form of collaborations with Influences and the advertising that companies shared in their own company accounts that the interviewee himself chose to follow. The form that they experienced was least personalized for them was the advertising that came from companies through direct mail in the participants' Instagram feed. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Individanpassad en_US
dc.subject Reklam en_US
dc.subject Annons en_US
dc.subject Sociala Medier en_US
dc.subject Konsument en_US
dc.subject Personalized en_US
dc.subject Advertising en_US
dc.subject Social Media en_US
dc.subject Consumer en_US
dc.subject Commercial en_US
dc.title Individanpassad enligt vem? Riktad marknadsföring på Instagram ur ett konsumentperspektiv en_US
dc.title.alternative Personalized according to who? Targeted marketing on Instagram from a consumer perspective en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Salo, Johan
dc.contributor.supervisor Berg, Martin
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics