LSS-PERSONALS SYN PÅ SIN ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

DSpace Repository

LSS-PERSONALS SYN PÅ SIN ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jarlhov, Laura
dc.contributor.author Björck Kruuse, Ida
dc.date.accessioned 2019-09-16T08:29:09Z
dc.date.available 2019-09-16T08:29:09Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29887
dc.description I den här c-uppsatsen undersöker vi hur personal inom LSS-boende ser på sin anmälningsskyldighet och vad som inverkar på personalens arbete med att skriva avvikelser och lex Sarah anmälningar. Personal inom LSS-verksamheten måste förhålla sig till de riktlinjer och regler som LSS-lagen säger. Däremot är LSS-lagen komplex och inte tydlig om vad som kan ses som ett missförhållande och detta kan leda till svårigheter för personal i sitt arbete att skriva avvikelser och lex Sarah anmälningar. För att besvara vår studies syfte och frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. För att analysera empirin har de teoretiska begreppen handlingsutrymme, kunskap, interaktion mellan individer och Lipskys teoretiska begrepp om gräsrotsbyråkrater använts. Resultatet av studien visar att LSS-personal är införstådda i sin anmälningsskyldighet och att de har kunskap om vad en avvikelse och lex Sarah anmälan är. Däremot fanns det en osäkerhet hos LSS-personalen vart gränsen går mellan en avvikelse och lex Sarah anmälan pga. att det saknas kunskap och att LSS-lagen är komplex. LSS-personalen belyser att det finns både möjligheter och svårigheter med att skriva avvikelser och lex Sarah anmälningar i deras arbete. De möjligheter och svårigheter personalen nämner är kunskap och utbildning, stöd från ledning och arbetskollegor, relationen till chefen och arbetskollegor, personalens normer och värderingar, resurser och kvalitetssäkra verksamheten. en_US
dc.description.abstract In our bachelor essay we research about how professionals in LSS-residents look at their obligation to give notice on what impact on the professional’s work with writing deviations and lex Sarah reports. Professionals´ who work within LSS-residents must adhere to the guidelines and rules that the LSS-law say. However, the LSS-law is complex and not obvious what can be seen as a bad condition and this can lead to difficulties for staff in their work to write deviations and lex Sarah reports. In order to answer the research questions of and issue we have used qualitative research method with semi structured interviews. To analyze the empirical material, the theoretical concepts acting space, knowledge, interaction between individuals and Lipsky´s theoretical concepts about the street-level bureaucracy have been used. The result of the study shows that professionals´ who work within LSS-residents are aware of their obligation to report and that they have knowledge of what a deviation and lex Sarah report is. However, there was an uncertainty among the professionals´ who work within LSS-residents where the limit goes between a deviation and lex Sarah report due to that there is no knowledge and that the LSS-law is complex. Professionals´ who work within LSS-residents highlights that there are both opportunities and difficulties in writing deviations and lex Sarah reports in their work. The opportunities and difficulties the staff reported on are knowledge and education, support from management and work colleagues, the relationship with the manager and work colleagues, the staff's norms and values, resources and quality assure the work. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Anmälningsskyldighet en_US
dc.subject avvikelser en_US
dc.subject lex Sarah anmälningar en_US
dc.subject LSS-boende en_US
dc.subject möjligheter en_US
dc.subject svårigheter en_US
dc.title LSS-PERSONALS SYN PÅ SIN ANMÄLNINGSSKYLDIGHET en_US
dc.title.alternative PROFFESSIONALS’ WHO WORK WITHIN LSS-RESIDENTS AND THEIR VIEW OF THEIR OBLIGATION TO GIVE NOTICE en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Runge, Ida
dc.contributor.supervisor Norstedt, Maria
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics