Vem bestämmer under förskolans samling? En studie om barns inflytande utifrån ett maktperspektiv

DSpace Repository

Vem bestämmer under förskolans samling? En studie om barns inflytande utifrån ett maktperspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem bestämmer under förskolans samling? En studie om barns inflytande utifrån ett maktperspektiv
Author Sandberg, Amanda ; Kefah Hussein, Cecilia
Date 2019
Swedish abstract
Studiens huvudsakliga syfte är att visa hur makt verkar i förskolans samling och därmed skapar villkor för barns inflytande. För att möjliggöra studiens syfte har vi utgått från fyra olika frågeställningar: Vilka försök till inflytande uttrycks av barnen? Vilket utrymme ger en pedagog åt barns inflytande i samlingen? Hur talar en förskollärare om barns inflytande i samlingen? Vilket inflytande upplever barnen att de får i samlingssituationen? Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Genom observationer av förskolans samling, intervju med förskollärare och samtal med barn samlade vi ett empiriskt underlag som gav oss möjlighet att studera barns inflytande i samlingssituationen utifrån ett maktperspektiv. I analysen av vårt empiriska material använde vi oss av Foucaults teori om makt. De teoretiska begrepp som användes i studien är: styrningsmakt, normer, disciplinering, effektivisering och individualisering av makt. Resultatet av studien visade att barnens inflytande i samlingen kan begränsas för att upprätthålla disciplinen under samlingen. Resultatet visade även att resursbristen kan vara en faktor till att disciplineringsbehovet uppstår. Vi kunde se ett dilemma som växte fram, där styrdokumenten kräver resultat kring barns inflytande men samtidigt förhindrar att resultaten uppfylls, då det enligt förskolläraren råder resursbrist i förskolan. I förskolans vardagliga verksamhet kan disciplinering upplevas som ett nödvändigt tillvägagångssätt för att hantera hela barngruppen. Utifrån intervjun med förskolläraren kunde vi se att en effektivisering av förskolans samling sker genom tidsscheman och rutiner. I barnens utsagor om förskolans samling fick vi syn på spår av styrningsmakt, normer samt individualisering av makt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns inflytande
Delaktighet
Foucault
Makt
Samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/29910 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics