Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

DSpace Repository

Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur kan produktdesign förbättra kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF diagnoser?
Author Sandborgh, Line
Date 2019
English abstract
Students with cognitive disabilities are unsatisfied with their lower school education because of poor adaption to their needs. Lower school teachers have a responsibility to adjust their way of teaching and classroom environment in order to fulfill everyone’s needs. But the abundant workload teachers experience leaves little time for individual communication with their students to find out their needs. This study examined how product design can create a better communication between lower school students with cognitive disabilities and their teachers. The study used theories and methods from the research field of user-centered design. The methods used were interviews, observations, analysis of documents, improvement of empathetic understanding and a market analysis. These enabled a better understanding of the users’ needs and desires. The study’s conclusion shows how product design in a user-centered design process can create a better understanding of a user group and a design-proposal that satisfies the users’ needs and desires. The study resulted in a design-proposal that can improve communication between lower school students and their teachers. The design proposal can potentially lead to an improved education for students with cognitive disabilities if the teacher adjusts their classroom environment and/or way of teaching with regards to their students’ needs. The design-proposal is merely a proposal among many other solutions of how a product solution could be made. The study contributes with research about how product design and a user-centered design process can examine a user group in order to satisfy their needs.
Swedish abstract
Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) upplever en försämrad skolgång på grund av att den är dåligt anpassad efter deras behov. Grundskolelärare har ett ansvar att anpassa sin undervisning så den passar alla, men deras ökade belastning lämnar lite tid över till att kommunicera med sina elever på individnivå för att ta reda på deras behov. Den bristande kommunikationen mellan grundskolelärare och elever med NPF blir problematisk då parternas behov missförstås av varandra. Denna studie undersökte hur man genom produktdesign kan skapa en bättre kommunikation mellan elever med NPF och deras lärare. Studien genomfördes med teorier och metoder från forskningsfältet användarcentrerad design. Genom intervjuer, observationer, dokumentanalys, en ökad empatisk förståelse och marknadsundersökning skaffade studien en förståelse av användarnas behov och önskemål. En koncept- och produktutvecklingsfas möjliggjorde skapandet av ett slutgiltigt produktförslag. Studiens slutsats visar hur produktdesign i en användarcentrerad designprocess skapar en förståelse för en användargrupp och möjliggör ett produktförslag som tillfredsställer deras behov. Studien resulterade i ett produktförslag som kan förbättra kommunikationen mellan grundskoleelever med NPF och deras lärare. Produktförslaget kan förhoppningsvis leda till en bättre skolgång för elever med NPF om läraren gör anpassningar i sitt klassrum och/eller undervisning som tar hänsyn till elevens behov. Produktförslaget är endast ett förslag på hur en produktlösning kan se ut bland många andra möjliga lösningar. Studiens kunskapsbidrag bidrar med insikt i hur man genom produktdesign och en användarcentrerad designprocess kan utforska en användargrupp för att tillgodose deras behov.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject neurodevelopmental disorders
product design
adhd
autism
communication
teacher
student
user research
device
Handle http://hdl.handle.net/2043/29911 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics