”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken

DSpace Repository

”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken
Author Tonhauser Stankoska, Karolina ; Olah, Ildiko
Date 2019
Swedish abstract
Detta examensarbete ämnar att få ta del av pedagogers egna tankar och förhållningsätt kring barn som har svårt att delta i den fria leken. Syftet med detta examensarbete är att genom intervjustudier återge pedagogers beskrivningar av lekens betydelse och hur de ser på sin egen roll inför barns oförmåga att leka i den fria leken. I vår studie har vi utfört kvalitativa intervjuer med sju pedagoger i både förskola och försko-leklass. Det är den sociokulturella teorin grundad av Lev Vygotskij och Donald Woods Winnicots begrepp mellanområde samt Corsaros begrepp tolkande reproduktion som vi har förhållit oss till för att kunna tolka vår empiri. Intervjuerna har vi sedan tolkat och analyserat samt delat in i olika kategorier. Studiens resultat visar att pedagoger i förskolan uppfattar den fria leken nödvändig och ger relativt stort utrymme för denna. Det är i förskoleklass som den fria leken är mer begränsad. De intervjuade pedagogerna har en likartad bild om vad det är som gör att barn i olika sam-manhang har svårt att delta in den fria leken. Studien visar också att det kan finnas flera or-saker till leksvårigheter. Det kan handla om mognad, brist på förståelse, miljö eller att barnet inte har knäckt de sociala koderna. I studien framgår att pedagogers viktigaste analytiska redskap är observationer. En intressant aspekt som blev synlig i vår studie är att barn med sociala problem och leksvårigheter kan bli påverkade av svåra situationer i hemmet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Preeschool, free play
Handle http://hdl.handle.net/2043/29912 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics