”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken

DSpace Repository

”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Tonhauser Stankoska, Karolina
dc.contributor.author Olah, Ildiko
dc.date.accessioned 2019-09-17T13:44:03Z
dc.date.available 2019-09-17T13:44:03Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29912
dc.description Detta examensarbete ämnar att få ta del av pedagogers egna tankar och förhållningsätt kring barn som har svårt att delta i den fria leken. Syftet med detta examensarbete är att genom intervjustudier återge pedagogers beskrivningar av lekens betydelse och hur de ser på sin egen roll inför barns oförmåga att leka i den fria leken. I vår studie har vi utfört kvalitativa intervjuer med sju pedagoger i både förskola och försko-leklass. Det är den sociokulturella teorin grundad av Lev Vygotskij och Donald Woods Winnicots begrepp mellanområde samt Corsaros begrepp tolkande reproduktion som vi har förhållit oss till för att kunna tolka vår empiri. Intervjuerna har vi sedan tolkat och analyserat samt delat in i olika kategorier. Studiens resultat visar att pedagoger i förskolan uppfattar den fria leken nödvändig och ger relativt stort utrymme för denna. Det är i förskoleklass som den fria leken är mer begränsad. De intervjuade pedagogerna har en likartad bild om vad det är som gör att barn i olika sam-manhang har svårt att delta in den fria leken. Studien visar också att det kan finnas flera or-saker till leksvårigheter. Det kan handla om mognad, brist på förståelse, miljö eller att barnet inte har knäckt de sociala koderna. I studien framgår att pedagogers viktigaste analytiska redskap är observationer. En intressant aspekt som blev synlig i vår studie är att barn med sociala problem och leksvårigheter kan bli påverkade av svåra situationer i hemmet. en_US
dc.format.extent 37 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Preeschool, free play en_US
dc.title ”Vår uppgift är att vägleda barnen” - En kvalitativ studie om barn som har svårt att delta i den fria leken en_US
dc.title.alternative ” Our task is to guide the Children” - A study about children who have difficulties participating in the ” free play” en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dcterms.relation.coopPrivate 1981
dc.contributor.examiner Balldin, Jutta
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics