”Du hör väl på ordet att det ska vara en man?” - En kvalitativ studie om förskolebarns förhållningssätt till genus, miljö och material

DSpace Repository

”Du hör väl på ordet att det ska vara en man?” - En kvalitativ studie om förskolebarns förhållningssätt till genus, miljö och material

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Du hör väl på ordet att det ska vara en man?” - En kvalitativ studie om förskolebarns förhållningssätt till genus, miljö och material
Author Rashiti, Egzona ; Borhanzai, Muzhgan
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa studie är att uppmärksamma olika könsroller i barnens lek, som möjliggörs av miljöuppbyggnaden och det tillgängliga materialet i förskolan. Studien grundar sig på fältundersökningsobservationer och fältanteckningar. Teorin som vi använder oss av är Judith Butlers performativa perspektiv på genus, som vi sedan kompletterar med andra såväl svenska som internationella studier som vidareutvecklar våra referenser kring genus på förskolan. Vår empiri visar att miljö och material både har likheter och skillnader på de två förskolor som studien genomförts på. Olika rum benämns på ungefär samma sätt på båda förskolorna, medan uppbyggnad och avskiljning ser olika ut. Skillnad finns även mellan barns olika val av aktiviteter utifrån miljö och material, där barnen både väljer typiska flick- och pojkkläder i vissa situationer, och bryter mot dessa normer i några andra. Eftersom könsrollerna fördelas enligt tydliga norm-mönster inom alla de observerade leksituationerna - exempelvis genom att en flicka är drottning och pojken kung, en annan flicka blir servitris, att två pojkar blir Batmans och att en flicka nekas Batman rollen - anser vi att alla leksituationerna är könsstereotypa. Vi har kunnat se hur pedagogerna på båda dessa förskolor har olika lång erfarenhet och olika mycket kompetensutveckling kring den pedagogiska miljön. Vi har även sett hur dessa två förskolor har kommit olika långt i utvecklingen av genusfrågor, uppmärksammandet av särskiljande och könsmönster i barngruppen
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
genus
material
miljö
performativitet
roller
Handle http://hdl.handle.net/2043/29913 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics