ORSAKEN TILL SKILLNADER FÖR GODKÄNNANDET AV MEDICINSK CANNABIS

DSpace Repository

ORSAKEN TILL SKILLNADER FÖR GODKÄNNANDET AV MEDICINSK CANNABIS

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ORSAKEN TILL SKILLNADER FÖR GODKÄNNANDET AV MEDICINSK CANNABIS
Author Ahmed Rauf, Bahar
Date 2019
English abstract
Background: The use of medical cannabis has become a discussed topic among researchers, decision makers, patients and pharmaceutical companies. Most still see cannabis more than a medical substance, but on the other hand, the number of countries that legalized medical cannabis has increased in recent years. Since a new drug is usually approved after a decision by several EU countries through the so-called central procedure, more countries choose to approve medical cannabis at national level since all EU countries are not united on cannabis health effects. Purpose: The purpose of this report is to examine the legislation and approach to medical cannabis in Sweden, Denmark, the Netherlands and Turkey and the reason why the approval is assessed in different ways between the countries. Method: The chosen method for this work was based on a compilation of RCT, reports on medical cannabis in each country and debate articles. Result: Systematic compilations were collected from the background sheet into a report by the EMCDDA which summarized evidence of efficacy in treating; chronic pain, multiple sclerosis (MS) linked to spasticity and pain, chemotherapy-induced nausea and vomiting, appetite stimulation in HIV / AIDS and difficult-to-treat epilepsy. The reports from the pharmaceutical authorities showed different results, where the biggest differences were the legislation and the approach to medical cannabis. The authors of the debate articles were journalists, doctors and politicians. Conclusions: The approval of medical cannabis is not just based on scientific evidence. The country's culture, history and political rigor are important factors in the approval of medical cannabis.
Swedish abstract
Bakgrund: Användning av medicinsk cannabis har blivit ett diskuterat ämne både bland forskare, beslutsfattare, patienter och läkemedelsföretag. Merparten ser fortfarande cannabis mer än en medicinsk substans, men å andra sidan har antalet länder som legaliserad medicinsk cannabis ökat under de senaste åren. Då ett nytt läkemedel vanligtvis godkänns efter ett gemensamt beslut fattat av flera EU-länder via den så kallade centrala proceduren, så väljer fler länder att godkänna medicinsk cannabis på nationell nivå då alla EU-länder inte är enade om cannabis hälsoeffekter. Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka lagstiftningarna och förhållningssättet till medicinsk cannabis i Sverige, Danmark, Nederländerna och Turkiet samt orsaken till att godkännandet bedöms på olika sätt mellan länderna. Metod: Den valda metoden för detta arbete var baserad på en sammanställning av RCT, rapporter om medicinsk cannabis i respektive land samt debattartiklar. Resultat: Systematiska sammanställningar samlades ifrån bakgrundsbladet till en rapport av EMCDDA som sammanfattade utvärderingar av bevis på effektiviteten vid behandling av; kronisk smärta, multipel skleros (MS) kopplat till spasticitet och smärta, kemoterapi-inducerad illamående och kräkning, aptitstimulering vid HIV/AIDS och svårbehandlad epilepsi. Rapporterna ifrån läkemedelsmyndigheterna visade olika resultat där de största skillnaderna var lagstiftningarna samt förhållningssättet till medicinsk cannabis. Författarna till debattartiklarna var journalister, läkare och politiker. Slutsats: Godkännandet av medicinsk cannabis grundar sig inte enbart sig på vetenskapliga bevis. Landets kultur, historia och politiska stränghet är betydande faktorer vid godkännande av medicinsk cannabis.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject appetite stimulation in HIV / AIDS
chemotherapy-induced nausea and vomiting
chronic pain
medical cannabis
multiple sclerosis
multiple sclerosis
Netherlands
Sweden
Turkey
Denmark
Handle http://hdl.handle.net/2043/29919 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics