Strikingly feminine - En kritisk diskursanalys av genusbias inom historisk självskadeforskning

DSpace Repository

Strikingly feminine - En kritisk diskursanalys av genusbias inom historisk självskadeforskning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Vega, Elsa
dc.contributor.author Larsen, Ami
dc.contributor.author Skarler, Anna
dc.date.accessioned 2019-09-23T09:02:01Z
dc.date.available 2019-09-23T09:02:01Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29948
dc.description Den unga, ångestfyllda tonårsflickan som skär sig i armarna är en väletablerad kulturell figur. Så väletablerad att hon har en given och exklusiv plats inom forskningsfältet självskada, även om nya rön kontinuerligt läggs fram som beskriver en annan verklighet. Denna studie undersöker vilka föreställningar om kön och genus som historiskt kan ha format kunskapsbildningen kring fenomenet självskada, samt under vilka omständigheter dessa tanketraditioner stammar ur. För att besvara denna frågeställning har vi utgått ifrån en kritisk diskursanalys av signifikant vetenskaplig litteratur inom ämnet. Studien har granskat några av de mest citerade artiklarna från 1900-talets senare hälft, utifrån den sociala och diskursiva praxis som framträder i texterna. Genom resultatet framgick att gamla föreställningar om femininitet har färgat forskningen. Dagens etablerade idealtyp har sin bakgrund i Freudianska idéer om avvikande könsroller, vilket kontinuerligt har figurerat och reproducerats i forskningen de senaste 50 åren. I resultatet har det gått att utröna en avtagande trend av explicita yttranden kring dessa idéer, till fördel för mer implicita antaganden och subtextuella ställningstaganden. Studiens resultat blottlägger den diskrepans som existerar inom fältet, samt konsekvenserna dessa förgivettaganden får för forskning och behandling. en_US
dc.description.abstract The young, anxiety-ridden teenage girl that cuts her arms is a well-established cultural figure. So well established in fact, that she has an affixed and exclusive position within the research field of self-harm, in spite of the fact that new research posits a different reality. This study examines what notions regarding sex and gender may have influenced the history of knowledge pertaining to the self-harm phenomena, and under what circumstances these ideas stem from. We try to answer these questions by means of a critical discourse analysis of historically influential research papers on the matter. The study offers a textual analysis of some of the most cited scientific articles from the latter half of the 20th century, as well as an analysis of the processes in which they were produced and received, and what socio-historical conditions were prevalent at the time. Our results showed that old doctrines about femininity have left a lasting mark upon this field. Todays established ideal type is sprung from Freudian ideas about deviant gender roles and these ideas have continuously been reproduced within research for the past 50 years. In our results we note a declining trend in explicit statements about these ideas, in favor of more implicit assumptions and subtextual positing. The result of the study exposes the discrepancy that exists within the field, as well as the consequences such presupposition have on research and treatment. en_US
dc.format.extent 42 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Genus en_US
dc.subject Genussystem en_US
dc.subject Hegemonisk maskulinitet en_US
dc.subject Kritisk diskursanalys en_US
dc.subject Självskada en_US
dc.subject Självskadebeteende en_US
dc.title Strikingly feminine - En kritisk diskursanalys av genusbias inom historisk självskadeforskning en_US
dc.title.alternative Strikingly feminine - A critical discourse analysis of gender-bias in historical self-harm research en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Andersson, Oscar
dc.contributor.supervisor Ingvarsdotter, Karin
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Socialt arbete
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics