Ordning och reda på gym

DSpace Repository

Ordning och reda på gym

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Ordning och reda på gym
Author Assarsson, Pontus
Date 2019
English abstract
Abstract Author: Pontus Assarsson Advisor: Torbjörn Andersson University: Malmö University, Institution of Learning and Society, Sport Science Purpose: The purpose is to increase our understanding of how social order is created and maintained at gyms in Malmö. Method: Ten gym facilities in Malmö have been visited by me personally, here semi-structured interviews (n=10) were carried out with site- responsible managers. Results: The social order at gyms in Malmö is understood by the fact that there is consensus on the surface but that this consensus culture is only apparent because contradictions and social problems nevertheless arise. For this, control systems and ordering measures have been established which are understood as monitoring and disciplining devices that transform misleading Malmö residents into tidy individuals. Keywords: Social order, gym industry, interviews, sociology.
Swedish abstract
Sammanfattning Författare: Pontus Assarsson Handledare: Torbjörn Andersson Högskola: Malmö Universitet, Institutionen för Lärande och Samhälle, Idrottsvetenskap Syfte: Syftet är att öka förståelsen för hur social ordning skapas och upprätthålls på gym i Malmö. Metod: Tio gymanläggningar i Malmö har besökts av mig personligen där semistrukturerade intervjuer (n=10) genomförts med gymanläggningsansvariga platschefer. Resultat: Den sociala ordningen på gym i Malmö förstås som att det råder konsensus på ytan men att denna konsensuskultur endast är skenbar eftersom motsättningar och sociala problem ändå uppstår. För detta har kontrollsystem och turordningsregler upprättats vilka förstås som övervaknings- och disciplineringsanordningar som omformar misskötsamma Malmöbor till rediga individer. Nyckelord: Social ordning, gymbransch, intervjuer, sociologi.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject social order, sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/29964 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics