Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?

DSpace Repository

Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?
Author Olsson, Sophia
Date 2019
Swedish abstract
Miljön på förskolan är förknippat med barnens upplevda trygghet och förmåga till att utvecklas. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är det förskollärarnas uppgift att se varje barn som en unik individ och att ta tillvara på det individuella barnets medbestämmande och ta hänsyn till barnens egna tankar och idéer vid planeringen och utformningen av verksamhetens miljö. Tidigare forskning har även visat på att om barnen på förskolan får vara delaktiga och få inflytande i hur inomhusmiljöerna på förskolan skapas och utformas, bidrar detta till att barnen känner tillfredställelse vilket samtidigt bidrar till deras individuella utveckling. Därför är det väsentligt att undersöka om och hur förskollärarna på två olika förskolor gör för att göra barnen delaktiga och hur förskollärarna arbetar vid skapandet av nya inomhusmiljöer. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur förskollärarna involverar och gör barnen på förskolan delaktiga i skapandet av inomhusmiljöer. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats har varit begrepp som innefattar barnens delaktighet och inflytande samt att se barnen som unika med egna tankar och idéer. Metoden som användes var kvalitativ och genomfördes som en intervjustudie där fyra stycken förskollärare som är verksamma på två olika förskolor intervjuades. Resultatet visade att förskollärarna aktivt arbetade med att göra barnen delaktiga i skapandet av inomhusmiljöerna. De tog tillvara på barnens åsikter och tankar och försökte göra miljön så individanpassad som möjligt för att främja barnens egen utveckling. Det framkom att förskollärarna använde olika inspirationskällor såsom litteratur, kurser, sociala medier men även tog hjälp av andra kollegor. Dock framkom det att vissa miljöer var svåranpassade relaterade till arbetsplatsens utformning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn, delaktighet, förskollärare, förskola, inomhusmiljö, skapande
Handle http://hdl.handle.net/2043/29999 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics