Bedömning och examination i verksamhetsförlagd utbildning

DSpace Repository

Bedömning och examination i verksamhetsförlagd utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Bedömning och examination i verksamhetsförlagd utbildning
Author Jedemark, Marie ; Londos, Mikael
Date 2019
Swedish abstract
Olika insatser har genomförts inom högre utbildning för att möta efterfrågan på tydligare styrning, ökad effektivitet och kvalitet. Vid lärarutbildningarna finns för den verksamhetsförlagda utbildningen, utöver kursplan, dokument som avser att åstadkomma en transparent och likvärdig bedömningsprocess med hög kvalitet. Syftet med studien är att granska och analysera bedömningsprocessen i den verksamhetsförlagda utbildningen. Frågorna som behandlas är: hur beskrivs lärandemål och bedömningsprocessen i de olika dokumenten? Hur används dokumenten av vfu-läraren och studenten? Hur bedömer vfu-läraren studenternas prestationer och hur uppfattar studenterna bedömningsprocessen? Studiens empiriska material utgörs av observationer av kursens seminarier, intervjuer med vfu-lärare, fokusgruppsintervjuer med studenter samt styrdokument och lokala dokument. Resultatet visar på bristande samstämmighet mellan kursplan och dokument. Dokumenten tolkas av vfu-lärare på olika sätt, vilket leder till att bedömningsprocesserna inte genomförs likvärdigt. Inom kursen identifieras fyra bedömningspraktiker: styrning som bekräftelse, styrning med behov av förstärkning, styrning som misstroende och styrning gällande andra. I den första bedömningspraktiken ses dokumenten som en mall där vfu-läraren som facilitator kontrollerar att studenterna lämnar in bedömningsunderlagen. I den andra bedömningspraktiken används dokumenten som avcheckningsbara matriser och vfu-läraren som verkställare beslutar om extra bedömningsunderlag. I den tredje bedömningspraktiken väljer vfu-läraren vilka delar av dokumenten som ska följas och coachar studenterna att navigera bland dokumenten utifrån vfu-lärarens misstroende gentemot den styrning dokumenten indikerar. I den fjärde bedömningspraktiken ses dokumenten som att de gäller andra; studenter, handledare och andra vfu-lärare. I bedömningspraktiken agerar vfu-läraren som oberoende uppdragsgivare och skapar sin egen bedömningsprocess. Antalet bedömningsunderlag varierar mellan bedömningspraktikerna från några få till upp till elva underlag. Bedömningsunderlagen fokuserar analys och reflektionsförmåga men i mindre utsträckning didaktiska och kommunikativa förmågor. Genomgående för samtliga bedömningspraktiker är att seminarierna brister gällande kopplingen till teori och forskning. Bristen på samstämmighet mellan dokumenten medför försämrade förutsättningarna för en rättssäker bedömningsprocess. Främjandet av en rättssäker bedömningsprocess förutsätter förutom samstämmiga lokala dokumenten att incitament skapas för en fördjupad samsyn mellan vfu-lärare gällande bedömning och examination. Med en utgångspunkt i ett professionellt ansvar kan olika former av kontroll kombineras utan att konflikter uppstår och den professionelles omdöme och ansvar inte sätts på undantag.
Publisher Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bedömning
betygssättning
lärarutbildning
styrdokument
styrningslogiker
verksamhetsförlagd utbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30004 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics