The Digital Doctor: - An Empirical Study on the Emergence of Digital Medical Care with the focal point on Region Skåne’s Digital Healthcare Pilot-Project

DSpace Repository

The Digital Doctor: - An Empirical Study on the Emergence of Digital Medical Care with the focal point on Region Skåne’s Digital Healthcare Pilot-Project

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The Digital Doctor: - An Empirical Study on the Emergence of Digital Medical Care with the focal point on Region Skåne’s Digital Healthcare Pilot-Project
Author Löfstedt, Nathalie
Date 2019
English abstract
Introduction: We are constantly finding new ways to simplify our lives with the help of technology. To this day we humans have depended on using our five basic senses: sight, hearing, smell, taste and touch. Would the emergence of this medical application jeopardise what we humans have relied on to survive through the ages? A new development on the market is an application that allows us to seek medical care from a digital doctor. Objective: The objective of this study is to investigate whether a digital doctor might become a de facto or norm in our society when seeking medical treatment, and could such digital service become tantamount to the traditional way of seeking medical care. Methods: Our study uses a qualitative method where the collection of empirical data was conducted with an exploratory approach, which then was subjected to a thematic analysis where themes were identified and analysed. The study contains a literature study, one semi-structured expert interview and an Internet-based interview on Region Skane’s pilot-project which is a non-commercial digital service. Result: The result presented key benefits e.g. it is flexible, easier for patients to disclose sensitive afflictions, and is considered convenient because of the ability receive care from your own home. However, the result also presented some drawbacks and limitations connected to a patient’s symptom and it is not suitable for patients who have a complicated medical background, which the expert interviewee mentioned during the interview. Conclusion: The conclusion of our study is that a digital doctor is an alternative way to seek medical care, however, the limitations and risks the application presented it is yet not equivalent to the traditional way of seeking medical care. Keywords: virtual doctor, digital doctor, digital consultation, digital healthcare, virtual healthcare, online healthcare, medical application.
Swedish abstract
Introduktion: Vi hittar ständigt nya sätt att förenkla våra liv med hjälp av teknik. En av de nyare utvecklingarna på marknaden är en applikation som tillåter oss att kontakta en digital läkare. Skulle framväxten av denna medicinska tillämpning äventyra vad vi människor har förlitat oss på att överleva genom åren som är våra grundläggande sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och beröring? Mål: Målet med studien är att undersöka huruvida en digital läkare kan bli en de facto i vårt samhälle eller en norm när man söker medicinsk behandling, och om detta virtuella hjälpmedlet kan anses och klassas att vara likvärdigt med att söka medicinsk vård på traditionellt sätt. Metoder: Vår studie använder en kvalitativ metod där insamlingen av data genomfördes med ett utforskande tillvägagångssätt, som sedan genomgick en tematisk analys var teman från den insamlade data identifierades och analyserades. Studien innehåller en litteraturstudie, en halvstrukturerad expertintervju samt två internetbaserade intervjuer via email på Region Skånes pilotprojekt som är en icke-kommersiell digital plattform. Resultat: Resultatet presenterade viktiga fördelar, t.ex. anses tjänsten att vara flexibelt, lättare för patienter att kommunicera känsligt symtom, samt är tjänsten flexibelt då patienten kan söka vård från sitt eget hem. Resultatet presenterade emellertid också några nackdelar och begränsningar kopplade till patientens symptom till exempel är den inte lämpligt för patienter som har en komplicerad medicinsk bakgrund, vilket experten påpekade i intervjun. Slutsats: Slutsatsen av vår studie var att en digital läkare är ett alternativt sätt att söka sjukvård och på grund av de begränsningar som den nuvarande har motsvarar den inte traditionell sjukvård. Nyckelord: digital läkare, virtuell läkare, digital hälso- och sjukvård, virtuell hälso- och sjukvård, online hälsovård, medicinsk tillämpning.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject digital doctor
virtual doctor
Handle http://hdl.handle.net/2043/30015 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics