Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Linden, Hampus
dc.contributor.author Blid, Hanna
dc.date.accessioned 2019-09-26T11:40:24Z
dc.date.available 2019-09-26T11:40:24Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30017
dc.description Bakgrund: Yrkesrelationen mellan sjuksköterskan och läkaren har funnits sedan en lång tid tillbaka. Trots det nära samarbetet, präglas det av gamla normer och strukturer som försvårar relationen. Sjuksköterskan har fått en mer tydlig roll inom vården i och med att sjuksköterskeutbildningen har utvecklats och numera leder till en examen inom omvårdnad. Makten som förr har tillhört läkaren faller nu mellan två expertisområden, omvårdnad och medicin. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskor och läkares uppfattning av deras samarbete på sjukhus och vårdboende i Skandinavien. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar från Skandinavien. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem kategorier: yrkesrelation, omsättning av personal, gemensamt mål, rond och informationsutbyte samt teamwork. Resultatet visade att professionernas skillnader ledde till svårigheter i kommunikationen. Den rådande hierarki inom vården försvårade enligt såväl läkare som sjuksköterskor kommunikationen ytterligare. Trots att sjuksköterskor uppfattade kommunikationen som otillräcklig, ansåg läkare att den var tillräcklig. I flera studier belystes bristande samarbete vara relaterat till omsättning av läkare. Samarbetet och kommunikationen uppskattades i större utsträckning av sjuksköterskor då läkare hade fast placering på avdelningen. Ronden lyftes fram som en viktig del för samarbetet där bland annat viktig information om patienter kunde utbytas. Konklusion: Det finns en viss diskrepans mellan sjuksköterskors och läkares uppfattning av samarbete. Resultatet visar på uppfattningar som är positiva och negativa. Slutsatser utifrån resultatet är att det behövs utbildning i interprofessionellt samarbete för att förbättra professionernas kommunikation. För att möjliggöra detta behövs även ett professionellt förhållningssätt och ett samarbete där gemensamma mål utformas. en_US
dc.description.abstract Background: The professional relationship between nurses and physicians has existed for a long time. Despite their close interprofessional relation, it is characterized by old norms and structures that complicates the relationship. The nurse has been given a clearer role in health care since the developing of the education which has led to a degree in nursing. The power that previously belonged to the physician now falls between two areas of expertise, nursing and medicine. Aim: The purpose of this study was to describe nurses and physicians’ perception of their interprofessional relationship at hospitals and nursing homes in Scandinavia. Method: A literature review based on ten scientific articles from Scandinavia. Result: The result is presented in five categories: the professional relationship, staff turnover, common goal, round and exchange of information and teamwork. The result showed that differences in the professions led to difficulties in communication. The existing hierarchy in healthcare made the communication more difficult, according to both physicians and nurses. Although nurses perceived the communication as inadequate, physicians perceived as adequate. In several studies, lack of co-operation was highlighted in relation to the turnover of physicians. The co-operation and communication were appreciated by nurses when physicians had a permanent position at the ward. The round was highlighted as an important part of the co-operation, where important information about patients could be exchanged. Conclusion: There was a certain discrepancy between nurses and physicians' perception of cooperation. The result shows there are both positive and negative perceptions. Conclusions made from the result show that education in interprofessional co-operation is needed to improve their communication. To make this possible, a professional approach and cooperation are also needed where common goals are established. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject interprofessionell relation en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject läkare en_US
dc.subject sjuksköterska en_US
dc.subject Skandinavien en_US
dc.title Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien en_US
dc.title.alternative Uppfattningar av det interprofessionella samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i Skandinavien en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Gershater, Magdalena
dc.contributor.supervisor Theodoridis, Kyriakos
mahlocal.xprt.faculty2019 HS en_US
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics