Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning

DSpace Repository

Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Åkerlund, Marie
dc.contributor.author Hagbyhn, Sofi
dc.date.accessioned 2019-09-26T12:39:22Z
dc.date.available 2019-09-26T12:39:22Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30019
dc.description Sammanfattning/Abstract Hagbyhn, Sofi. Åkerlund, Marie (2019). Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Vi vill identifiera och framvisa lärares uppfattning kring vilka gynnsamma undervisningsmetoder de utövar i mötet med elever med språkstörning i en tillgänglig lärmiljö kopplat till forskning. Dessutom önskar vi kunna identifiera vilka undervisningsmetoder samt vilka stödbehov som lärare uttrycker i sitt arbete med elever med språkstörning. Syfte Syftet med studien är att få fram lärares uppfattningar kring vilka gynnsamma undervisningsmetoder som de bedömer vara framgångsrika för elever med språkstörning och varför dessa undervisningsmetoder tycks vara gynnsamma. Frågeställningar Vilka undervisningsmetoder använder lärare sig av i sitt arbete med elever med språkstörning? Vilka stödbehov uttrycker lärarna att de har för att kunna möta elever med språkstörning? Teori Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där lärande och utveckling är någonting som sker i samspel, sett ur ett socialt och kulturellt sammanhang (Säljö, 2014). För studiens innehåll anses den sociokulturella teorin vara betydelsefull av den orsaken att det handlar om kommunikation i en social kontext, vilket har en betydande roll för det valda området grav språkstörning. Metod Studien bygger på en undersökning där tolv lärare från olika grundskolor som undervisar i årskurs 6 i svenska, har blivit intervjuade. Dessutom har för oss en ny metod- casemetodik- använts tillsammans med kvalitativa intervjuer, vilket vi bedömer vara metoder som främst har kunnat återge informanternas uppfattningar. Resultat Resultatet bygger på diskussioner kring ett fiktivt case, ett underlag som har skapats för att ge informanterna ett gemensamt utgångsläge i intervjuerna. Följande tre huvudteman kunde sedan påvisas: 1. Undervisningsmetoder i en tillgänglig lärmiljö 2. Motivering till undervisningsmetoder 3. Lärarens stödbehov utifrån elever med språkstörning Huvudtemana visar på att de tolv informanterna har en spridning i upplevelserna kring hur man kan möta elever med språkstörning, vilka undervisningsmetoder som anses är gynnsamma samt vilka stödbehov som uttrycks att de har i sitt arbete med elever med språkstörning. Implikationer Studien visar på att det finns en förståelse och vilja hos lärare att möta elever med språkstörning. Fokus ligger på hur språk- och kunskapsinriktad undervisning kan te sig. Därtill lyfter undersökningen vilka gynnsamma undervisningsmetoder för elever med språkstörning samt vilka stödbehov som informanterna lyfter att de behöver. Handledning kring språkstörningens pedagogiska konsekvenser samt kring differentierad undervisning ser vi som det mest väsentliga för oss i uppdraget som blivande speciallärare. Slutsatser I studien framkommer vad tolv informanter anser som framgångsfaktorer i undervisningen för elever med språkstörning. Det framkommer även vilka stödbehov informanterna uttrycker att de har för att bättre kunna möta elever med språkstörning. Intervjuerna gav till resultat fram olika typer av undervisningsmetoder; Genrepedagogik, förförståelse, bildstöd, begreppskartor, digitala hjälpmedel m.fl. och sett att dessa metoder även finns förankrade i forskning. Nyckelord: Casemetodik, språkstörning, stödbehov, tillgänglig lärmiljö, undervisningsmetoder en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Casemetodik en_US
dc.subject språkstörning en_US
dc.subject stödbehov en_US
dc.subject tillgänglig lärmiljö en_US
dc.subject undervisningsmetoder en_US
dc.title Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning en_US
dc.title.alternative Successful teaching methods for students with language disorder en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Jobér, Anna
dc.contributor.supervisor Hellström, Lisa
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Speciallärarprogrammet
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics