Social interaction during motivational interviewing on domestic violence

DSpace Repository

Social interaction during motivational interviewing on domestic violence

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Social interaction during motivational interviewing on domestic violence
Author Vargenrop, Sara
Date 2017
English abstract
The study examines some of the experiences of professionals using motivational interviewing on domestic violence. The social interaction between the professionals and women being exposed to violence is studied. The outcome of the study is based on qualitative interviews of professionals with long experience in working with motivational interviewing and it demonstrates that the professionals in order to be able to meet the women in their individual changing processes generally strive for an understanding of the women´s own stories. The professionals strive to use a following communication method. The result of the study, however, also shows that this communication method is not static, but is dependent on four factors that influence the interaction between the professionals and the women in different ways: The women´s resistance to change, The women´s situation in life regarding to the severity and character of the violence, The tools and reflections of the professionals while using motivational interviewing on domestic violence, as well as The quality of the relationship between the professionals and the women. The four factors make the professionals switch between following, guiding and controlling communication methods and adapt changing goals according to the individual circumstances of the women.
Swedish abstract
Studien undersöker professionellas upplevelser av motiverande samtal om våld i nära relationer. Den sociala interaktionen under mötet mellan professionella samtalsledare och våldsutsatta kvinnor studeras. Resultatet av studien bygger på kvalitativa intervjuer av samtalsledare med lång erfarenhet av att arbeta med motiverande samtal och visar att det finns en generell strävan hos samtalsledarna att följa kvinnornas egna berättelser för att kunna möta dem i deras individuella förändringsprocesser, en strävan att använda ett följande kommunikationssätt. Resultatet visar dock också att detta följande kommunikationssätt inte är statiskt, utan beroende av fyra faktorer som på olika sätt påverkar interaktionen mellan samtalsparterna: Kvinnornas motstånd inför förändring, Kvinnornas livssituation med avseende på våldets allvarlighetsgrad och karaktär, Samtalsledarnas egna hjälpmedel och reflektioner i motiverande samtal om våld i nära relationer, samt Kvaliteten i relationen mellan samtalsparterna. De fyra faktorerna får samtalsledarna att växla mellan ett följande, ett vägledande och ett styrande kommunikationssätt och anpassa förändringsmål efter kvinnornas individuella förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Motivation
Motiverande samtal
Socialt arbete
Symbolisk interaktionism
Våld i nära relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/30027 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics