Sportjournalistikens värderingar. Kommersialiseringens konsekvenser

DSpace Repository

Sportjournalistikens värderingar. Kommersialiseringens konsekvenser

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sportjournalistikens värderingar. Kommersialiseringens konsekvenser
Author Johansson, Tim ; Hansson, Rasmus
Date 2018
English abstract
Background and objective of study: As a consequence of a rapidly developed media landscape, the sports journalism has faced a number of new challenges, none the least seen from an economic point of view. Hence the profession has moved towards a more profit oriented mentality. In this conversion it is interesting to, from both a media and a societal perspective, study how sports journalists reasons when it comes to their approach towards the new rules of the industry focusing on news criteria. The study is also intended to discuss what kind of potential consequences a more profit oriented mentality within sports journalism might have seen from a democratic perspective. Method and material: The study was conducted by seven qualitative interviews with sports journalists. Result: The study shows that a majority of the interviewed sports journalists tends to value news based on their potential to attract readers and address a broad mass. In other words, “valuable news” are the ones that generates a large number of readers and clicks. This owing to the compromises that sports journalists are forced to balance between on daily basis as a result of a more profit oriented mentality. In conjunction with the development of the profession potential consequences are also discussed from a democratic perspective. Keywords: Sports Journalism, Values, Public Sphere Theory, Commercialization, Democracy
Swedish abstract
Syfte och problembakgrund: Till följd av en hastig utveckling av medielandskapet har sportjournalistiken ställts inför nya utmaningar, inte minst ekonomiska. Som konsekvens har yrkets aktörer i stor utsträckning rört sig åt ett allt mer vinstorienterat arbetssätt. I denna omställning är det intressant att ur ett medie- och samhällsperspektiv studera hur individer inom yrket resonerar kring sitt förhållningssätt till de nya spelreglerna, med fokus på vilka kriterier en nyhet måste uppfylla för att anses värdefull av sportjournalisterna och vilka eventuella konsekvenser det kan få för sportjournalistiken ur ett demokratiskt perspektiv. Metod och material: Studien är genomförd med hjälp av sju kvalitativa intervjuer med sportjournalister. Resultat: Den genomförda studien visar på att majoriteten av de intervjuade sportjournalisterna i stor utsträckning värderar nyheter utefter potentialen att generera klick och tilltala en bred massa. En “bra nyhet” anses med andra ord vara en nyhet som majoriteten vill läsa, eller åtminstone klicka sig in på. Detta till stor del på grund av den kompromiss och de avvägningar som sportjournalister idag tvingas göra till följd av ett allt mer vinstorienterat arbetssätt. I samband med utvecklingen diskuteras det i studien kring eventuella konsekvenser sett ur ett demokratiskt perspektiv. Sökord: Sportjournalistik, värderingar, offentlighet, kommersialisering, demokrati
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sportjournalistik
värderingar
offentlighet
kommersialisering
demokrati
Handle http://hdl.handle.net/2043/30050 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics