DELAKTIGHET SOM EN VÄG IN I SAMHÄLLET – EN STUDIE AV TVÅ UNGDOMSORGANISATIONER I MALMÖ

DSpace Repository

DELAKTIGHET SOM EN VÄG IN I SAMHÄLLET – EN STUDIE AV TVÅ UNGDOMSORGANISATIONER I MALMÖ

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title DELAKTIGHET SOM EN VÄG IN I SAMHÄLLET – EN STUDIE AV TVÅ UNGDOMSORGANISATIONER I MALMÖ
Author Gullberg, Leonard
Date 2016
English abstract
The purpose of this study has been to understand what the two youth organizations Hela Malmö and Hassela Ungdomsrörelse do in their work with children, youths and young adults as well as how and why they want to do this. The purpose has also been to study how the organizations understand their own role in society and to understand, from different theories and perspectives, what problems and obstacles, but also possibilities, they face trying to get a more in fluential role in the debate about social work with focus on children, youths and young adults. They have experience and knowledge which needs to be increasingly highlighted. The material consists of interviews with people who are active in the organizations as well as of participant observations. On the basis of the material and in the light of theories that focus on the marked individualization of today's society, empowerment and recognition, the discussion ends up in an interpretation of what the organizations really are doing in their work with children, youths and young adults. By working from an empowerment perspective, for which recognition plays a big part, they seem to make individuals in different ages feel part of society. The study shows that they work with the individual's individual needs at the same time as they create the feeling of community which provides security. The sense of community also has an ability to produce and to maintain the commitment that the organizations are built around. In their work they experience obstacles and problem because their role in society isn't enough measured or recognized. Collaborations with other sections of society are seen as possibilities to in fluence their role which with in their minds hopefully could lead to changes and new forms of how to engage in social work.
Swedish abstract
Syftet med studien har varit att förstå vad ungdomsorganisationerna Hela Malmö och Hassela Ungdomsrörelse gör i sitt arbete med barn, ungdomar och unga vuxna i Malmö samt hur och varför de gör det. Syftet har även varit att förstå hur organisationerna själva ser på sin roll i samhället och utifrån olika teorier och perspektiv försöka förstå problem och hinder men även möjligheter för dem att ta större plats i debatten kring socialt arbete med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. De tycks inneha erfarenhet och kunskap som skulle behöva lyftas fram i högre utsträckning än vad som vanligen görs. Materialet består av intervjuer med personer som är aktiva inom organisationerna samt deltagande observationer. Utifrån materialet och mot bakgrund av teorier som har att göra med dagens individualiserade samhälle, empowerment och erkännande mynnar diskussionen ut i en förståelse av vad det är organisationerna egentligen gör i sitt arbete med barn, ungdomar och unga vuxna. Genom att arbeta utifrån ett empowermentperspektiv, i vilket erkännande är en viktig del, verkar de få individer i olika åldrar att känna sig delaktiga i samhället. Studien visar att organisationerna arbetar med individers individuella behov samtidigt som de även skapar en känsla av gemenskap vilken skänker trygghet. Känslan av gemenskap har även en förmåga att både producera och upprätthålla det engagemang som organisationerna är uppbyggda kring. Studien visar också hinder och problem som organisationerna kämpar med på grund av att deras roll i samhället inte tillräckligt värderas eller erkänns. Samarbete med andra delar av samhället ses som en möjlighet för att kunna påverka in flytandet, vilket förhoppningsvis kan leda till förändringar och nya former för hur socialt arbete kan bedrivas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30059 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics