Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar

DSpace Repository

Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar
Author Zarnegar, Sahar ; Jonsson-Latton, Alexandra
Date 2019
English abstract
Jonsson-Latton, A & Zarnegar, S. The meaning colors for people with dementia from theirs, the health personnel and relatives´ perspective – a literature review. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Care Sciences, 2019. Background: In Sweden increases the number of elderly people each year and also the number of people who are affected by dementia. There exists between 130 000 and 150 000 persons with dementia in Sweden. Dementia implicates sickly changes in the brain. Dementia brings a set of derogatory abilities for those people who suffer by dementia with reduced memory, impaired language skills or reduced perception of time or difficulties to find the way in the environment. Misinterpretation of incorrectly designed environment can dilute a series of bad experiences, experiences that can be reduced in a right designed environment. Colours in the environment can support preservative functions and in turn create security and health promotion. Purpose: The purpose of this study of relevant empirical literature is to illustrate the importance of colours in care environment for people with dementia based on their, the care staff´s and family members perspective. Method: The literature study is based on 10 empirical studies with qualitative approach. The studies were conducted in different countries of the world but all the studies had a care focus. The selected articles were coded and recurring subjects formed various themes that answered the purpose of this study. Result: Colours are of great importance and also has effects on people with dementia. Three themes were formed during the results section: the physical, mental and social effects of colours which explained the effects of colours in the care environment for people with dementia. Conclusion: Each theme guides to colour enhancing the quality of meals, the rooms could have a more homelike environment, find the way, get out of danger in the form of risk of fall, retains remaining abilities, a systematic approach between communication and colours can also help create safety in the environment leading to a person-centered care. Keywords: Family members, dementia, colours, qualitative study, care environment, health personnel.
Swedish abstract
Jonsson-Latton, A & Zarnegar, S. Färgers betydelse för personer med demenssjukdomar utifrån deras, vårdpersonalens och anhörigas perspektiv – en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: I Sverige ökar antalet äldre i regel varje år och även antalet personer som är drabbade av demenssjukdomar. Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demens i Sverige. Demens innebär sjukliga förändringar i hjärnan. Demenssjukdomar för med sig en rad nedsättande förmågor för de personer som drabbas; det kan vara nedsatt minne, nedsatt språk och nedsatt tidsuppfattning eller svårigheter att hitta i miljön. Feltolkning av felaktigt utformad miljö kan späda på en rad dåliga upplevelser, upplevelser som kan minskas i en rätt utformad miljö. Färger i miljön kan bidra till att stödja bevarande funktioner och i sin tur skapa trygghet och hälsofrämjande vård. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa färgers betydelse i vårdmiljö för personer med demenssjukdom utifrån deras, vårdpersonalens och anhörigas perspektiv. Metod: Litteraturstudien grundar sig på 10 empiriska studier med kvalitativ ansats. Studierna utfördes i olika länder i världen men alla studierna hade en omvårdnadsfokus. De utvalda artiklarna kodades och återkommande ämnen bildade olika teman som svarade på studiens syfte. Resultat: Färger har stor betydelse och har även effekter på personer med demens. Tre teman bildades under resultatdelen: färger fysiska, psykiska och sociala effekter som förklarade färgers effekter i vårdmiljön för personer med demens. Konklusion: Varje tema vägleder till att färger kan förbättra måltidernas kvalitet, rummen kunde ha mer hemlik miljö, hitta vägen, stå från fara i form av fallrisk, behåller kvarvarande förmågor, ett systematiskt förhållningssätt mellan kommunikation och även färger kan hjälpa till att skapa säkerhet i miljön som leder till en personcentrerad omvårdnad. Nyckelord: Anhöriga, demens, färger, kvalitativ studie, vårdmiljö, vårdpersonal.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30076 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics