Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

DSpace Repository

Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mustafa, Warid
dc.contributor.author Haidar Ghazi, Hala
dc.date.accessioned 2019-10-02T14:40:04Z
dc.date.available 2019-10-02T14:40:04Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30102
dc.description Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. Med detta som utgångspunkt genomförs det idag energiberäkningar i projekteringsskedet för att säkerställa att den blivande verkliga energianvändningen ej överstiger den tillåtna. Tidigare studier har visat att det trots detta ändå har varit vanligt förekommande att den verkliga energianvändningen har överstigit den beräknade och i en del fall även den tillåtna. Syftet med denna studie var att undersöka om det föreligger skillnader mellan de beräknade och de uppmätta värdena för kontorshus, samt vilka de bakomliggande orsakerna är. Även en analys kring de olika faktorerna som påverkar energianvändningen har genomförts. Det innebär att för att uppfylla syftet med studien har tre frågor ställts och dessa har besvarats genom undersökningar. Frågorna är: Vad har tidigare studier inom ämnet visat? Vilka orsaker kan det finnas om det uppstår skillnader mellan det beräknade och uppmätta energivärdet? Vad kan göras annorlunda för att få ett bättre resultat? För att kunna besvara frågeställningarna har det samlats in ett års mätningar av energianvändning (uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel) för två olika kontorsbyggnader för att kunna visa om det går att bygga energieffektiva lokaler. För respektive kontorsbyggnad har nödvändig information samlats in från respektive byggherre som har redovisat energiberäkningar med uppskattat energibehov. Den uppmätta uppvärmningen (fjärrvärmeanvändning och uppvärmning av tappkallvatten) har normalårskorrigerats enligt energiindexmetoden för att kunna jämföras med beräknade värden. Litteraturstudie och hypoteser om orsaker till avvikelser mellan beräknat och uppmätt finns användes och analyserades noggrannare för respektive kontorsbyggnad. Den specifika energianvändningen för respektive kontorsbyggnad uppnår Miljöbyggnads kravnivå Brons respektive Silver. För kravnivån Brons gäller att den specifika energianvändningen för en tillbyggnad ska vara under 80 !"ℎ $% och för kravnivån Silver för en ombyggnad under 118 !"ℎ $%. Däremot varierar användningen av energi för uppvärmning och komfortkyla där de månadsvis uppmätta värdena för respektive kontor överstiger det beräknade under året 2017. Det finns flera orsaker till att beräknat energibehov är för lågt på grund av energiberäkningsprogrammet som använts, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). En del indata kan ha över- eller underskattats. Exempelvis kan utnyttjandet av tillskottsenergi ha överskattats. För låg innetemperatur och att ingen hänsyn till effekten av köldbryggor tas med kan bidra till att beräknat värmebehov blir för lågt. För att uppnå bättre resultat på de månadsvis uppmätta värdena för kontorsbyggnaderna krävs noggrannare energiberäkningar med realistiska indata, vilket kan innebära att alltför höga värden på energianvändning kan upptäckas och åtgärdas under projekteringsstadiet. Det krävs kunskaper om hur byggnader kan bli energieffektiva vid användning och inte endast när byggnaderna projekteras. en_US
dc.description.abstract Today, there is a number of requirements and recommendations by government agencies which aim to regulate and reduce energy consumption in office buildings. Boverket Byggregler, BBR, provides guidance on how to meet such requirements. With this as a starting point, calculation to determine energy usage are currently carried out in the design phase to ensure the future energy consumption does not exceed the allowed rate. However, previous studies have shown it is quite common that the actual energy consumption rate exceeds the calculated or even the allowed rate. The purpose of this study is to investigate whether there are differences between the estimated and the measured values for office buildings. Additionally, this review intends to determine the underlying causes of those differences. An analysis of the various factors that affect energy use has also been conducted and the necessary information to complete such analysis has been collected through interviews with the developer. The survey, the actual energy use for the two examined offices exceeds the calculated energy consumption value. Furthermore, the survey shows near large windows, the energy usage was higher due to having more window area, resulting in heat during the summer and needs more energy for cooling down the office buildings. The specific energy use for each office building achieves Miljöbyggnad:s requirement level Bronze and Silver. For the requirement level Bronze, the specific energy use for an extension must be below 80 kWh/m^2 and for the requirement level Silver for a reconstruction shall be 118 kWh/m^2. On the other hand, the use of energy for heating and comfort cooling varies where the monthly measured values for each office exceed that calculated during the year 2017. There are several reasons why estimated energy requirements are too low due to the energy calculation program used, IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). ), some input data may have been overestimated or underestimated. For example, the use of additional energy can be overestimated, too low indoor temperature and that no consideration of the effect of cold bridges can be included can contribute to the calculated heat requirement being too low. Therefore, it is too early to draw any conclusions as more and more surveys are needed before being able to generalize the results. en_US
dc.format.extent 67 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject IDA ICE en_US
dc.subject Energianvändning en_US
dc.subject Uppvärmning en_US
dc.subject Komfortkyla en_US
dc.subject Fastighetsel en_US
dc.subject Kontorsbyggnader en_US
dc.subject BBR en_US
dc.subject Miljöbyggnad certifiering en_US
dc.subject Normalårskorrigering en_US
dc.subject Specifik energianvändning en_US
dc.subject Energiindexmetoden en_US
dc.subject Ventilationssystem en_US
dc.subject Verksamhetsenergi en_US
dc.subject Värmekapacitet en_US
dc.subject Köldbryggor en_US
dc.subject Transmissionsförluster en_US
dc.subject Energibehov en_US
dc.subject Värmegenomgångskoefficient en_US
dc.title Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus en_US
dc.title.alternative The difference between estimated and measured energy use in two different office buildings en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Siggelsten, Simon
dc.contributor.supervisor Thormark, Catarina
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.program Byggingenjör
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics