Våld mot föräldrar utövat av vuxna barn med narkotikaproblem - förekomst, narkotikaproblemets betydelse och andra riskfaktorer

DSpace Repository

Våld mot föräldrar utövat av vuxna barn med narkotikaproblem - förekomst, narkotikaproblemets betydelse och andra riskfaktorer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Våld mot föräldrar utövat av vuxna barn med narkotikaproblem - förekomst, narkotikaproblemets betydelse och andra riskfaktorer
Author Lindstén, Ida
Date 2019
English abstract
This essay pays attention to parents who have been abused by their adult children with drug problems. Various aspects of the abuse are highlighted. The aim is to investigate how common the exposure is, the correlation to the child’s drug problems and how the parents themselves explain the exposure. Special attention is paid to problematic drug use as a single factor. Furthermore, both psychological, physical, financial, material and emotional abuse are investigated. The results indicate that parents exposure to abuse covaries with several childrelated factors, however which factors that are important varies between the different forms of abuse. In addition to the child’s current drug problem, the child’s current mental health problem is significant in terms of psychological, physical and emotional abuse and the child’s age is significant for economic and material abuse. Regarding current exposure, that is, where the abuse occurred during the past year, the most apparent differences were observed between children without and children with current drug problems – statistical significance exists for all forms of abuse. In many ways, the parents’ explanations for their exposure reflects the results of the statistical analyzes.
Swedish abstract
Denna uppsats uppmärksammar föräldrar som utsatts för våld av sina vuxna barn med narkotikaproblem. Olika aspekter av våldsutsattheten belyses. Syftet är att undersöka hur vanlig utsattheten är, hur sambandet till barnets narkotikaproblem ser ut och hur föräldrarna själva förklarar utsattheten. Särskild fokus riktas på vilken roll problematisk användning av narkotika som enskild faktor har. Såväl psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, materiellt som emotionellt våld undersöks. Resultaten talar för att våldsutsattheten samvarierar med flera faktorer hos barnet, vilka faktorer som har betydelse varierar mellan de olika våldsformerna. När det gäller den aktuella våldsutsattheten, det vill säga där våldshandlingen utförts under det senaste året, framträder tydligast skillnader mellan barn utan, respektive med, aktuella narkotikaproblem – statistisk signifikans föreligger för alla undersökta våldsformer. Utöver barnets aktuella narkotikaproblem är aktuell psykisk problematik hos barnet signifikant när det gäller psykiskt, fysiskt och emotionellt våld och barnets ålder signifikant för ekonomiskt och materiellt våld. Föräldrarnas förklaringar till utsattheten speglar i mångt och mycket resultaten från de statistiska analyserna.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ekonomiskt våld
Emotionellt våld
Fysiskt våld
Föräldrar
Materiellt våld
Narkotikaproblem
Psykiskt våld
Vuxna barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/30133 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics